Ojczym czy macocha, która wychowuje ze współmałżonkiem jego dzieci z poprzedniego związku, nie może odliczyć ulgi prorodzinnej.
Ulga na dzieci przysługuje rodzicom biologicznym wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, z którymi dziecko zamieszkuje, oraz rodzinom zastępczym ustanowionym na podstawie umowy lub orzeczenia sądu.
Bez problemu ulgę rozliczą rodzice wychowujący wspólne dzieci. Ale jak rozliczyć ulgę, gdy małżeństwo posiada dzieci wspólne i z poprzedniego małżeństwa? Przykładowo dwoje dzieci to potomstwo żony z pierwszego małżeństwa (ich ojciec nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej), a jedno dziecko to owoc nowego związku.
Marta Ignasiak, doradca podatkowy w kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz, zwraca uwagę, że opiekun prawny ustanawiany jest wyłącznie w sytuacji, gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani. W związku z tym osoba wychowująca dzieci małżonka pochodzące z jego poprzedniego małżeństwa nie kwalifikuje się do skorzystania z ulgi. Osoba taka może korzystać z ulgi na wychowanie własnych dzieci.
– W tym przypadku ulga na dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa przysługiwać będzie ich matce i biologicznemu ojcu dziecka, a ulga na trzecie dziecko będzie przysługiwać matce i jej obecnemu małżonkowi – tłumaczy ekspert. Odliczenie jest łączne i dotyczy obojga rodziców. Oznacza to, że rodzice mogą odliczyć ulgę od podatku w częściach równych lub w dowolnej ustalonej przez nich proporcji. Jak podkreśla Marta Ignasiak, matka dzieci, która ponownie wyszła za mąż, przed odliczeniem ulgi powinna dokonać odpowiednich ustaleń z ich biologicznym ojcem.Co zrobić, jeśli dodatkowo matka dzieci nie pracuje, a dom utrzymuje jej nowy mąż. Jemu przysługuje prawo do ulgi z tytułu posiadania jednego wspólnego dziecka.
– Zakładając, że w przedstawionej sytuacji jedynie małżonek osiąga dochody do opodatkowania, pełne skorzystanie z ulgi wymagałoby złożenia przez małżonków wspólnego zeznania podatkowego – podkreśla nasz rozmówca. Marta Ignasiak zastrzega, że kwestia ta nie została jednoznacznie uregulowana, istnieją jednak argumenty, by przyjąć, że odliczenie przysługujące matce dzieci pomniejsza wysokość zobowiązania podatkowego określonego na imię obojga małżonków.
Obecnie ulga na dzieci odliczana jest miesięcznie, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę. Jeśli w tym samym miesiącu były one wykonywane przez innych podatników, np. rodziców i opiekunów prawnych, za niepełny miesiąc konieczne będzie rozliczenie ulgi dziennie za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.
Ważne
Jeżeli opieka nad dzieckiem była sprawowana przez cały rok, limit ulgi na każde dziecko w 2009 roku wynosi 1112 zł 04 gr.
78 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok