Grażyna Nelip

doradca podatkowy w spółce doradztwa podatkowego Księgowość Podatki Doradztwo Tax-Net

Podatnik ma prawo odliczyć ulgę prorodzinną na każde małoletnie dziecko, jak i na dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, oraz na dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach (które nie uzyskały dochodów powyżej 3089 zł). Począwszy od 1 stycznia 2009 r. zmieniono zasady korzystania z ulgi prorodzinnej oraz jej wysokość. Obecnie nie określa się rocznej wysokości ulgi, ale kwoty przysługującego odliczenia określone są miesięcznie. Odliczenie w wysokości 92,67 zł przysługuje za każdy miesiąc, w którym występowały przesłanki uprawniające do skorzystania z ulgi. Uznać należy, że nie musi to być pełen miesiąc spełniania przesłanek do ulgi. Zatem w przypadku ukończenia przez dziecko w danym miesiącu 18 lat i nieuczęszczania do szkoły prawo do ulgi od następnego miesiąca już nie przysługuje.

Warto wskazać, że na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest zobowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że przepisy nie uzależniają możliwości korzystania z ulgi na wychowanie dzieci od posiadania jakichkolwiek zaświadczeń, np. potwierdzeń kontynuowania nauki przez dziecko między 18 a 25 rokiem życia. Prawo do ulgi na dziecko rodzice zobowiązani będą udokumentować dopiero w razie wystąpienia z taką prośbą przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej. Nie ma potrzeby, aby rodzic, w celu skorzystania z pełnej kwoty ulgi prorodzinnej posiadał wystawiony przez szkołę dokument potwierdzający kontynuowanie nauki przez pełnoletnie dziecko. Przedstawienie takiego dokumentu może być konieczne dopiero z ewentualnym wystąpieniem z taką prośbą przez urząd skarbowy.

Podstawa prawna

Art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).