Osoba otrzymująca stypendium częściowo zwolnione z podatku dochodowego otrzyma od płatnika informację PIT-8S, na podstawie której musi sporządzić zeznanie podatkowe.
Osoby pobierające w roku podatkowym stypendium zwolnione z PIT w ramach limitu 380 zł otrzymają informację o wypłaconych kwotach na druku PIT-8S, która może być podstawą do samodzielnego rozliczenia podatku.
Informację PIT-8S otrzymują osoby, którym w roku podatkowym wypłacane były stypendia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Są to stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oraz przyznane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, np. stowarzyszenia i fundacje, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych w internecie, środkach masowego przekazu lub wykładanych dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.
Takie stypendia zwolnione są z PIT do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł. W PIT-8S płatnik wykazuje kwotę stypendiów wypłaconą w poszczególnych miesiącach z podziałem na kwotę wolną (do 380 zł) oraz opodatkowaną, od której płatnicy pobierali zaliczki. Gdy z przesłanej przez płatnika informacji wynika, że we wszystkich miesiącach kwoty stypendiów mieściły się w zwolnieniu, podatnik nie musi się rozliczać. Z kwot nadwyżki (z każdego miesiąca ponad 380 zł) stypendysta rozlicza się w zeznaniu rocznym.
PIT-8S przesyłany jest podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu do końca lutego. Ponieważ 28 luty w 2010 r. wypada w niedzielę, termin ten upływa 1 marca. Nie sporządza się informacji PIT-8S, jeżeli osoba otrzymująca stypendium złoży płatnikowi do 10 stycznia oświadczenie, że nie osiągała innych dochodów poza dochodami uzyskanymi od płatnika. Wówczas płatnik będzie zobowiązany do sporządzenia rocznego obliczenia podatku PIT-40.
W zeznaniu rocznym rozlicza się również stypendia sportowe przyznawane osobom nieposiadającym statusu ucznia lub studenta. Takie stypendia stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście i powinny być one wykazane w informacji PIT-11, na postawie której stypendysta sporządza zeznanie.
82 dni zostały do rozliczenia PIT za 2009 rok
Ważne
Stypendium, które jest całkowicie zwolnione z podatku, nie wykazuje się w PIT-8S i nie podlega ono rozliczeniu w zeznaniu podatkowym