KAMIL LEWANDOWSKI o zmianach podatkowych od 2010 roku - Nowy rok przyniósł ważne zmiany w zakresie VAT, które będą miały duży wpływ na bieżącą działalność przedsiębiorców i ich obowiązki związane z rozliczeniami VAT.
ROZMOWA
EWA MATYSZEWSKA
Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy ustawy o VAT. Na które nowości przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę?
KAMIL LEWANDOWSKI
Takie zmiany, jak nowe zasady określania miejsca opodatkowania w transakcjach między podatnikami, nowe regulacje dotyczące powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług, to istotne kwestie, do których podatnicy powinni odpowiednio się przygotować. Do tego dochodzą zmiany w zakresie raportowania podatkowego, a w szczególności regulacje dotyczące informacji podsumowujących. Nie można też zapominać o zwiększeniu limitu dla zwolnienia podmiotowego z VAT z 50 do 100 tys. zł w 2010 roku oraz do 150 tys. w roku 2011. To najistotniejsze zmiany w zakresie VAT.
Co zmieni się w opodatkowaniu usług?
Zgodnie z obowiązującą do końca ubiegłego roku zasadą ogólną, jeżeli polski podmiot wykonywał usługi, których odbiorcą była firma np. z Francji czy Niemiec, to VAT od transakcji trzeba było zapłacić w Polsce. Oczywiście były od tej zasady liczne wyjątki, np. w odniesieniu do tzw. usług niematerialnych, od których VAT rozliczany był w kraju nabywcy. Po nowelizacji, zgodnie z zasadą ogólną, usługi podlegają opodatkowaniu VAT w tym kraju, w którym siedzibę ma ich odbiorca – dotyczy to transakcji pomiędzy podatnikami. Natomiast usługi świadczone na rzecz niepodatników według nowych przepisów opodatkowane są w kraju siedziby świadczącego usługę. Podobnie rzecz się ma w przypadku usług przeznaczonych na potrzeby osobiste odbiorcy lub jego personelu – VAT trzeba nadal płacić w kraju siedziby wykonawcy usług.
Zostały też skrócone okresy sprawozdawcze dla informacji podsumowujących z trzech miesięcy do miesiąca. Na co w tym przypadku zwrócić uwagę?
Zmianie uległ termin na złożenie informacji podsumowującej. Na podstawie starych przepisów należało ją składać do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który jest składana. Od 1 stycznia 2010 r. informację podsumowującą trzeba złożyć do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy.
Dodatkowym obowiązkiem dla przedsiębiorców jest konieczność wykazywania w informacjach podsumowujących usług świadczonych dla podatników z innych krajów UE (poprzednio informacja obejmowała tylko wewnątrzwspólnotowy ruch towarowy). W konsekwencji przedsiębiorcy mają mniej czasu i jednocześnie więcej pracy w związku z rozliczeniami w zakresie VAT. Dlatego też, żeby sprostać nowym wymogom, firmy muszą usprawnić przepływ informacji oraz dokumentów potrzebnych do sporządzenia informacji podsumowującej.Dlaczego przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na nowe zasady powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług?
Zmiany te będą miały wpływ na wypełnienie informacji podsumowującej, w której wykazuje się świadczenie usług dla podatników z innych krajów UE. Nie pozostanie to również bez wpływu na kurs wymiany walut, który powinien być stosowany do przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych.
Od początku roku obowiązuje wyższy limit dla zwolnienia podmiotowego VAT. Został on podniesiony z 50 do 100 tys. zł. Co to oznacza w praktyce?
Ta informacja zapewne była ważna dla drobnych przedsiębiorców. W 2010 roku podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2009 roku była wyższa niż 50 tys. zł, ale nie przekroczyła 100 tys. zł, mogli skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, pod warunkiem że pisemnie zawiadomili o tym zamiarze naczelnika właściwego urzędu skarbowego do 15 stycznia 2010 r.
A zatem podatnik prowadzący działalność gospodarczą w 2009 roku, który przekroczył 50 tys. zł obrotu i w związku z tym uzyskał status podatnika VAT czynnego, mógł powrócić do zwolnienia podmiotowego w 2010 roku. Prawo to przysługiwało pod warunkiem, że podatnik nie przekroczył limitu 100 tys. zł i złożył oświadczenie w urzędzie skarbowym. W przypadku podatników, którzy prowadzili działalność tylko przez część 2009 roku, kwoty te podlegały wyliczeniu w proporcji do okresu prowadzenia działalności.
Kamil Lewandowski
doradca podatkowy w kancelarii Parulski & Wspólnicy