Marcin Chomiuk

dyrektor w PricewaterhouseCoopers

Wykazując obrót, należy podać ogólny dodatni wynik na transakcjach wymiany walut osiągnięty w danym miesiącu. Potwierdził to NSA w wyroku z 21 stycznia 2010 r. (sygn. akt I FSK 1847/08). Sprawa dotyczyła banku, który świadczy m.in. usługi pośrednictwa finansowego w zakresie wymiany walut podlegające zwolnieniu z VAT. Z tytułu tych transakcji bank nie pobiera żadnych opłat czy prowizji, a wynagrodzenie stanowi tzw. spread, czyli różnica pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży danej waluty. Zdaniem banku obrotem jest ogólny wynik na zawieranych transakcjach walutowych. W przypadku wystąpienia w danym miesiącu wyniku dodatniego, obrót z tego tytułu powinien zwiększyć obrót z tytułu pozostałych usług pośrednictwa finansowego zadeklarowany w tym miesiącu. Natomiast ujemny wynik na transakcjach wymiany walut w danym miesiącu powinien być pominięty przy kalkulacji obrotu VAT. Organ podatkowy nie zgodził się z tezami banku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym przyznał rację bankowi i uchylił interpretację organów podatkowych (sygn. akt III SA/Wa 481/08). Sąd zauważył, że źródłem wykładni jest orzecznictwo ETS, a w szczególności wyrok C-172/96. Trybunał stwierdził w nim, że podstawą opodatkowania w odniesieniu do świadczenia usług jest to, co stanowi wynagrodzenie, jakie usługodawca otrzymał lub ma otrzymać od nabywcy takich usług. W przypadku banku korzyścią tą jest tzw. spread. To prowadzi do wniosku, że w miesięcznych deklaracjach VAT-7 należy podać ogólny dodatni wynik na transakcjach wymiany walut osiągnięty w danym miesiącu. Jeżeli w miesiącu tym na transakcjach wystąpi wynik ujemny, nie powstanie obowiązek podatkowy w VAT.

Organ podatkowy wniósł skargę kasacyjną, lecz NSA przyznał rację podatnikowi. W przypadku usług wymiany walut obrotem jest ogólny wynik na tego rodzaju transakcjach.