Zagraniczne fundusze inwestycyjne nie rozliczają PIT od zysków kapitałowych. Podatnik musi każdorazowo przeliczać przychody i koszty na złote. Inwestor powinien rozliczyć podatek indywidualnie w zeznaniu rocznym.
Podatnicy, którzy w zeszłym roku inwestowali w zagraniczne fundusze inwestycyjne i dokonali wypłaty zgromadzonych w nich środków, mogą mieć dodatkowy obowiązek podatkowy. Związane jest to z tym, że zagraniczne fundusze (np. Franklin Templeton, Robecco, Black Rock) nie rozliczają podatku od zysków kapitałowych za polskiego podatnika.
W przypadku uczestnictwa w funduszach zarządzanych przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) uczestnik przy wypłacie środków otrzymuje kwoty już opodatkowane i nie wykazuje ich w zeznaniu podatkowym.
Dochody z tytułu udziału w zagranicznych funduszach inwestycyjnych podlegają 19-proc. zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu (podobnie jak w przypadku funduszy polskich). Przepisy ustawy o PIT nie wskazują jednak wprost podmiotu, który musi pobrać ten podatek i odprowadzić do urzędu.
– Potencjalnie płatnikiem może być zagraniczny fundusz, agent lub pośrednik jako jednostka przekazująca środki pieniężne albo też sam uczestnik funduszu – mówi Magdalena Podolska, konsultant w Accreo Taxand.Obowiązek podatkowy

Zaznaczyć trzeba, że jeszcze do niedawna organy podatkowe właśnie na podmiot pośredniczący w wypłacie środków nakładały obowiązek płatnika. Potwierdza to np. interpretacja Izby Skarbowej w Gdańsku z 24 października 2005 r. (nr BI/4117-0054/05).
Z taką interpretacją nie zgadza się Magdalena Fitali-Woźniak, konsultant w dziale doradztwa Grupa Gumułka.
– Podmioty polskie działające na rzecz tego funduszu będą wykonywać tylko czynności techniczne zapewniające jego sprawne funkcjonowanie. Faktycznie źródło dochodów położone będzie za granicą – wyjaśnia.
W ostatnim czasie tendencją organów podatkowych jest przenoszenie obowiązku odprowadzenia należnej fiskusowi kwoty na samego podatnika. Potwierdza to np. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 grudnia 2007 r. (nr IPPB2/ 415-197/07-3/IŚ). Do podobnych wniosków może prowadzić również analiza Konwencji Modelowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
– Zgodnie z nią dochód z umorzenia jednostek w zagranicznym funduszu jest kwalifikowany jako dochód z kapitału, którego miejscem opodatkowania jest kraj ich zbywcy, czyli uczestnika funduszu – tłumaczy Magdalena Podolska.Rozliczenie podatku

Jeśli uczestnik funduszu ma obowiązek wykazania należnego podatku od dochodu, to powstaje pytanie, czy może również skorzystać z prawa do odliczenia strat.
– W praktyce organy podatkowe przyjmują, że dochód ten, jako podlegający opodatkowaniu przy każdorazowej wypłacie, nie podlega pomniejszeniu o straty zrealizowane na tego typu inwestycji lub też inne straty z kapitałów pieniężnych lub praw majątkowych – dodaje Magdalena Podolska.
Przy wyliczaniu dochodu do opodatkowania uczestnik zagranicznego funduszu może go pomniejszyć o dodatkowe koszty, takie jak opłaty i prowizje pobierane za operacje i zarządzanie funduszem. Podczas poszukiwania efektywnej podatkowo inwestycji warto zastanowić się nad nabyciem jednostek uczestnictwa w tzw. funduszach parasolowych złożonych z wielu subfunduszy.
– Realizacja zysków z tego typu inwestycji następuje dopiero w momencie rozwiązania rachunku inwestycyjnego, co daje możliwość odsunięcia obowiązku podatkowego w czasie oraz skompensowania inwestycji przy- noszących stratę z zyskownymi transakcjami – tłumaczy Magdalena Podolska.
Dla podatników istotna jest lokalizacja funduszu oraz kwalifikacja prawnopodatkowa wypłacanego przez nie zysku. Jak tłumaczy Magdalena Fitali-Woźniak, zagraniczne fundusze inwestycyjne mają zazwyczaj siedzibę w Luksemburgu. Z kolei fundusze oparte na jednostkach dystrybucyjnych (skrót dis), zarejestrowane w Luksemburgu, wypłacają zyski okresowo pod postacią dywidendy. Dywidendy takie są zwolnione z opodatkowania. Na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Luksemburgiem polscy inwestorzy są tu również zwolnieni z tego podatku.Ubezpieczenie z funduszem

Problemów z rozliczeniem podatkowym nie powinni mieć uczestnicy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), w których skład mogą wchodzić również zagraniczne fundusze inwestycyjne. W UFK zwolnione od podatku są dochody z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi.
– W Skandii TU, 19- proc. podatek pobierany jest przy okazji realizacji wypłat (odstąpienia, wykupy częściowe, wykupy całkowite, wypłaty z tytułu dożycia). Ustala się go, odejmując od sumy wypłacanych świadczeń (pochodzących tylko z części aktywów podlegających naliczeniu podatku) sumę zainwestowanych składek podlegających naliczeniu podatku. Podatek ten przekazywany jest do urzędu skarbowego, a klient nie musi uwzględniać go w rozliczeniu rocznym – wyjaśnia Anna Patrycy-Porucznik ze Skandia Życie TU.

Przeliczenie na złote

Największe problemy podatnikowi rozliczającemu dochody z funduszy może sprawić przeliczenie uzyskanego dochodu, będącego różnicą między przychodem i kosztem jego uzyskania, na złote (dla przychodów kurs z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji, a dla kosztów kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu).
Pomocne przy rozliczeniu będą wyciągi z rejestrów. Artur Niewrzędowski, partner Talking Heads PR, mówi, że osoby inwestujące w fundusze Franklin Templeton otrzymują od agenta transferowego – Atlantic Fund Services – roczne sprawozdania podsumowujące saldo na koniec roku i przedstawiające transakcje przeprowadzone na ich rejestrach.
19 proc. podatek od zysków z zagranicznych funduszy inwestycyjnych