Podatnicy mogą odliczyć w składanym zeznaniu rocznym zagraniczne składki na ubezpieczenie społeczne – od dochodu, oraz na ubezpieczenie zdrowotne – od podatku.
W rocznym zeznaniu podatkowym można odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne. Składki zdrowotne odliczamy od podatku. Dotyczy to składek wpłaconych do polskiego systemu ubezpieczeniowego (ZUS).
Te same zasady stosujemy przy składkach ubezpieczeniowym opłacanych za granicą. Małgorzata Brzoza z Izby Skarbowej w Szczecinie tłumaczy, że odliczeniu podlegają tylko składki obowiązkowe, zapłacone w państwie należącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
– Warunkiem odliczenia tych składek jest istnienie podstaw prawnych wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do wymiany informacji z krajem, w którym składki zostały opłacone – zastrzega Małgorzata Brzoza.
Istnieją jeszcze inne wymogi, które warunkują możliwość odliczenia zapłaconych za granicą składek ubezpieczeniowych. Małgorzata Brzoza przypomina o tym, aby odliczana składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, która została zapłacona w innym niż Polska państwie unijnym lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie. Ponadto nie można odliczyć zapłaconych za granicą składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, gdy:
n podstawę wymiaru tych składek stanowi dochód (przychód) wolny od PIT oraz od którego na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,
n podstawę wymiaru tych składek stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.
Wymienione warunki będą miały również zastosowanie wobec składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w innych niż Polska kraju Unii, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Ekspert ze szczecińskiej izby skarbowej podkreśla tylko, że odliczenie w przypadku zagranicznych składek zdrowotnych nie będzie mogło przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, obowiązującej w kraju, gdzie zostały zapłacone.
9 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok