Mąż i żona, którzy posiadają wspólny rachunek maklerski, przychody ze sprzedaży akcji rozliczają proporcjonalnie.
Kiedy rachunek inwestycyjny stanowi współwłasność małżeńską, dom maklerski wystawia małżonkom odrębne druki PIT-8C. W takim przypadku przychody i koszty uzyskane ze sprzedaży instrumentów finansowych (papierów wartościowych lub instrumentów pochodnych) z tego rachunku są określone proporcjonalnie do udziałów małżonków we współwłasności.
– Do rozliczenia podatkowego tak uzyskanych przychodów stosuje się zasady ogólne. Sytuacji tej nie regulują żadne szczególne przepisy – tłumaczy Katarzyna Ryszard, doradca podatkowy w Kancelarii Skłodowscy.
Jeśli małżonkowie nie zaznaczyli szczególnego procentowego udziału we współwłasności, to przyjmuje się, że udziały w rachunku inwestycyjnym są równe. Dlatego też z reguły w PIT-8C przesłanych do małżonków kwota uzyskanych przychodów np. ze sprzedaży akcji została podzielona po połowie. Podobnie będzie w przypadku kosztów poniesionych na nabycie tych akcji. Zarówno mąż, jak i żona na podstawie otrzymanych druków PIT-8C składają odrębne roczne zeznania podatkowe PIT-38.
Katarzyna Ryszard zwraca jednak uwagę, że jeżeli np. tylko mąż poniósł dodatkowy wydatek związany z uzyskanym przychodem, np. opłatę za uczestnictwo w kursie analizy technicznej, to tylko on będzie mógł odliczyć ten koszt w zeznaniu rocznym. Nie ma przepisu umożliwiającego przenoszenia kosztu na inną osobę.
18 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok