Mąż i żona, którzy posiadają wspólny rachunek maklerski, przychody ze sprzedaży akcji rozliczają proporcjonalnie.
Kiedy rachunek inwestycyjny stanowi współwłasność małżeńską, dom maklerski wystawia małżonkom odrębne druki PIT-8C. W takim przypadku przychody i koszty uzyskane ze sprzedaży instrumentów finansowych (papierów wartościowych lub instrumentów pochodnych) z tego rachunku są określone proporcjonalnie do udziałów małżonków we współwłasności.
– Do rozliczenia podatkowego tak uzyskanych przychodów stosuje się zasady ogólne. Sytuacji tej nie regulują żadne szczególne przepisy – tłumaczy Katarzyna Ryszard, doradca podatkowy w Kancelarii Skłodowscy.