Spółki, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, do 15 stycznia muszą zakończyć inwentaryzację aktywów i pasywów.
Za prawidłowe ustalenie stanu aktywów i pasywów odpowiada kierownik jednostki. Tomasz Kociołek, młodszy menedżer w dziale audytu PricewaterhouseCoopers, zwraca uwagę, że zgodnie z ustawą o rachunkowości kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność m.in. za inwentaryzację rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Dotyczy to również przypadków, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą wyrażoną w formie pisemnej.
– Bez względu na sposób organizacji spisu z natury odpowiedzialność za jego prawidłowe przeprowadzenie zawsze ponosi wyłącznie kierownik jednostki – twierdzi nasz rozmówca.
Ekspert dodaje, że w praktyce kierownik jednostki może najczęściej zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli spis z natury nie został przeprowadzony w obowiązujących terminach, jego wyniki nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego lub błędnie rozliczono różnice inwentaryzacyjne. Tomasz Kociołek przypomina, że w takim przypadku grożą sankcje określone w art. 77 ustawy o rachunkowości, tj. kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do dwóch lat albo obie te kary łącznie.