Grzywna za przestępstwo

Sąd, orzekając grzywnę za przestępstwa, określa ją zawsze w stawkach dziennych. Sąd, wyznaczając karę grzywny, musi określić zarówno liczbę stawek dziennych, jak i wysokość jednej stawki. Liczba stawek nie może być niższa niż 10 i wyższa niż 720. Przy ustalaniu wysokości stawki dziennej sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe, a także możliwości zarobkowe. Sąd jest również zobowiązany do wyznaczenia wysokości stawki w granicach od kwoty równej 1/30 minimalnego wynagrodzenia do czterystukrotności tej kwoty (czterystukrotności wspomnianej 1/30 minimalnego wynagrodzenia). Takie kary przewidziane są m.in. w przypadku zatajenia dochodów, nieprowadzenia ksiąg podatkowych i rachunkowych, nieskładania zeznania podatkowego czy też prowadzenia niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej.

Ratunkiem czynny żal

Trzeba pamiętać, że kar można uniknąć, gdy sami zawiadomimy o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. W tym celu trzeba dokładnie opisać, jakiego dopuściliśmy się czynu zabronionego, oraz w wyznaczonym przez przedstawicieli fiskusa terminie zapłacić należny podatek wraz z odsetkami (jest to tzw. czynny żal). W przypadku gdy naruszenie dotyczy niezłożenia deklaracji lub zeznania, razem z takim samoprzyznaniem się trzeba złożyć odpowiedni formularz, ten, którego dotyczy zgłoszenie.