Roczne zeznanie podatkowe należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania. Miejsce zameldowania nie ma w tym przypadku znaczenia.
Dla podatników, którzy mieszkają w Polsce (podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli tych, którzy muszą w polskim urzędzie skarbowym rozliczać wszystkie światowe dochody), urzędem skarbowym właściwym do rozliczenia jest urząd właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Gdy zamieszkanie na terytorium Polski ustało przed tym dniem, właściwy jest urząd skarbowy według ostatniego miejsca zamieszkania.
Warto też wiedzieć, że małżonkowie wnoszący o łączne opodatkowanie dochodów składają zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym ustalonym według miejsca zamieszkania małżonków, a jeżeli małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania – ustalonym według miejsca zamieszkania jednego z nich – albo męża, albo żony.
Dla podatników niemających miejsca zamieszkania w Polsce (podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli tych, którzy przed polskim fiskusem wykazują tylko dochody uzyskane w Polsce) określono właściwość urzędu skarbowego inaczej. Podatnicy zagraniczni, którzy osiągnęli dochody w Polsce bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników niezobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku lub osiągnęli dochody określone w art. 30b (m.in. dochody z giełdy) i zamierzają opuścić Polskę przed terminem złożenia zeznania – tj. 30 kwietnia 2010 r. – muszą złożyć zeznanie za rok podatkowy urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych przed opuszczeniem naszego kraju.Podatnik może złożyć zeznanie bezpośrednio w urzędzie skarbowym, gdzie otrzyma potwierdzenie jego złożenia, lub przesłać listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Datą złożenia zeznania jest data stempla pocztowego. Może też wrzucić rozliczenie roczne do urzędomatu. Jest to specjalne urządzenie do przyjmowania dokumentów podatkowych, wydające potwierdzenie przyjęcia. Zeznanie roczne można również wysłać drogą elektroniczną. Wówczas dowodem złożenia zeznania jest posiadanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Za pośrednictwem internetu można złożyć formularze PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
Miejsce zamieszkania
Każdy może mieć jedno miejsce zamieszkania.
Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która:
● posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
● przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku.
11 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok