1 stycznia 2010 r. wzrosły kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Najniższa grzywna wynosi w tym roku 131,70 zł i dotyczy wykroczeń skarbowych. Mandat karny za wykroczenia skarbowe może wynieść nawet 2634 zł.
Od początku 2010 roku wzrosły kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. To efekt podniesienia minimalnego wynagrodzenia, z którego wysokością powiązane są kary za naruszenie przepisów podatkowych. Wynagrodzenie to wzrosło 1 stycznia 2010 r. z 1276 zł w roku 2009 do 1317 zł, czyli o 41 zł.

Przestępstwo i wykroczenie

Wysokość kar orzekanych w postępowaniu karnym skarbowym zależy od tego, czy popełniono wykroczenie, czy przestępstwo skarbowe. To zaś, czy popełniamy wykroczenie, czy przestępstwo karne skarbowe, wbrew temu co mogłoby się wydawać, nie zależy od tego, co zrobiliśmy, lecz jaki był efekt finansowy takiego postępowania. A zatem np. za niezgłoszenie źródła dochodów do opodatkowania możemy odpowiedzieć zarówno tak, jak za przestępstwo skarbowe, jak i tak, jak za wykroczenie. Wszystko zależy od tego, ile wyniesie podatek (uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna albo wartość przedmiotu czynu zabronionego), którego nie zapłaciliśmy. Jeżeli nie przekracza on pięciokrotności najniższego wynagrodzenia, będziemy karani jak za wykroczenie skarbowe. Jeżeli zaś będzie wyższy, zostaniemy ukarani za przestępstwo karne skarbowe. W 2010 roku granica ta przebiega na poziomie 6585 zł.
Reklama
Kara grzywny za wykroczenia skarbowe określana jest kwotowo. Sąd wymierza ją w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Za wykroczenie można także nałożyć grzywnę w tzw. postępowaniu mandatowym oraz w postępowaniu nakazowym. Nałożenie grzywny w postaci mandatu karnego możliwe jest tylko w tych przypadkach, gdy nie ma wątpliwości, kto i jakie przepisy naruszył, czyli – zgodnie z kodeksem karnym skarbowym – gdy sprawca i okoliczności popełnionego przez niego wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości. Co ważne, osoba podlegająca karze musi się na taką formę kary zgodzić. Inaczej mówiąc, musi zgodzić się przyjąć mandat. Jeśli się na to nie godzi, sprawa trafia do sądu, co wiąże się z ryzykiem wyższej kary. Maksymalna grzywna nałożona mandatem nie może przekroczyć podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Orzeczona przez sąd może wynieść nawet dwudziestokrotność tego wynagrodzenia, czyli być nawet dziesięciokrotnie wyższa niż nałożona mandatem.Grzywna za przestępstwo

Sąd, orzekając grzywnę za przestępstwa, określa ją zawsze w stawkach dziennych. Sąd, wyznaczając karę grzywny, musi określić zarówno liczbę stawek dziennych, jak i wysokość jednej stawki. Liczba stawek nie może być niższa niż 10 i wyższa niż 720. Przy ustalaniu wysokości stawki dziennej sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe, a także możliwości zarobkowe. Sąd jest również zobowiązany do wyznaczenia wysokości stawki w granicach od kwoty równej 1/30 minimalnego wynagrodzenia do czterystukrotności tej kwoty (czterystukrotności wspomnianej 1/30 minimalnego wynagrodzenia). Takie kary przewidziane są m.in. w przypadku zatajenia dochodów, nieprowadzenia ksiąg podatkowych i rachunkowych, nieskładania zeznania podatkowego czy też prowadzenia niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej.

Ratunkiem czynny żal

Trzeba pamiętać, że kar można uniknąć, gdy sami zawiadomimy o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. W tym celu trzeba dokładnie opisać, jakiego dopuściliśmy się czynu zabronionego, oraz w wyznaczonym przez przedstawicieli fiskusa terminie zapłacić należny podatek wraz z odsetkami (jest to tzw. czynny żal). W przypadku gdy naruszenie dotyczy niezłożenia deklaracji lub zeznania, razem z takim samoprzyznaniem się trzeba złożyć odpowiedni formularz, ten, którego dotyczy zgłoszenie.