Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu. Jednak po spełnieniu pewnych warunków mogą złożyć jedno wspólne zeznanie podatkowe za dany rok. Możliwość taką ma też małżonek, który: zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

W związku z tym pojawia się pytanie, czy podatnik, który będzie rozliczał się ze zmarłym małżonkiem, może wykazać ulgi podatkowe, do których zmarły nabył prawo przed śmiercią, np. do ulgi rehabilitacyjnej, internetowej. O wyjaśnienie tej sprawy poprosiliśmy Ministerstwo Finansów. Z odpowiedzi resortu wynika, że podatnik, składając wniosek o łączne opodatkowanie dochodów ze zmarłym małżonkiem, ma zastosować sposób opodatkowania przewidziany dla małżonków, którzy wybrali preferencyjny sposób opodatkowania. W tym przypadku podatek oblicza się od połowy łącznych dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie od dochodu każdego z małżonków, kwot przysługujących ulg i odliczeń. Do sumy dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany.

W konsekwencji podatnik, rozliczając się ze zmarłym małżonkiem, ma prawo do odliczenia od dochodu zmarłej żony bądź męża ulg, do których zmarły nabył prawo, do wysokości i na zasadach przewidzianych dla tych ulg. Skorzystanie z preferencyjnego opodatkowania uwarunkowane jest również złożeniem przez podatnika wniosku o zastosowanie tego opodatkowania w zeznaniu podatkowym złożonym do 30 kwietnia.

Resort finansów przypomina, że omawiany sposób opodatkowania nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy dotyczące 19-proc. liniowego PIT, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub ustawy o podatku tonażowym. Wyjątek stanowią podatnicy, którzy przychody z najmu prywatnego opodatkowują zryczałtowanym podatkiem dochodowym i nie korzystają jednocześnie z opodatkowania przychodów na zasadach podatku liniowego, ryczałtu lub podatku tonażowego.

10 dni zostało do wyboru formy opodatkowania

22 dni zostały do rozliczenia ryczałtu za 2009 rok

110 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok