Podatnik, który chce się rozliczyć ze zmarłym małżonkiem, może uwzględnić ulgi podatkowe, które przysługiwały zmarłemu mężowi bądź żonie – wyjaśniło DGP Ministerstwo Finansów.
Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu. Jednak po spełnieniu pewnych warunków mogą złożyć jedno wspólne zeznanie podatkowe za dany rok. Możliwość taką ma też małżonek, który: zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.
W związku z tym pojawia się pytanie, czy podatnik, który będzie rozliczał się ze zmarłym małżonkiem, może wykazać ulgi podatkowe, do których zmarły nabył prawo przed śmiercią, np. do ulgi rehabilitacyjnej, internetowej. O wyjaśnienie tej sprawy poprosiliśmy Ministerstwo Finansów. Z odpowiedzi resortu wynika, że podatnik, składając wniosek o łączne opodatkowanie dochodów ze zmarłym małżonkiem, ma zastosować sposób opodatkowania przewidziany dla małżonków, którzy wybrali preferencyjny sposób opodatkowania. W tym przypadku podatek oblicza się od połowy łącznych dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie od dochodu każdego z małżonków, kwot przysługujących ulg i odliczeń. Do sumy dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany.