Urząd skarbowy może poprawić deklarację za podatnika. Zrobi to tylko w określonych przypadkach, np. gdy podatnik nie stawia się na wezwanie bądź nie uwzględnia w korekcie wszystkich uwag urzędu.
Organ podatkowy poprawi błędy w deklaracji podatnika, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza 1 tys. zł.
Artur Kłopotowski, doradca podatkowy w Grant Thornton Frąckowiak, wyjaśnia, że przepis wskazuje graniczną kwotę, do jakiej organ podatkowy może sam skorygować zeznanie roczne czy inną deklarację. Jednak nawet w przypadku kwot mieszczących się w określonym przez ustawę progu, organ podatkowy może nie skorzystać z przysługującego mu uprawnienia w postaci samodzielnego skorygowania deklaracji i wezwać podatnika, płatnika lub inkasenta do skorygowania deklaracji. W ocenie organu wybór drugiego rozwiązania może być w danej sytuacji skuteczniejszym (szybszym, tańszym) sposobem skorygowania błędnej deklaracji – np. telefoniczne wezwanie podatnika.
– Mogą też występować przypadki, w których organ podatkowy nie będzie miał możliwości samodzielnego skorygowania deklaracji. Przykładem może tu być brak podpisu podatnika na złożonej deklaracji. Dodatkowo mogą wystąpić sytuacje, gdzie w celu skorygowania deklaracji organ zobowiązany będzie zapoznać się z dokumentami, na podstawie których została sporządzona deklaracja – tłumaczy Artur Kłopotowski.Dodaje, że organ podatkowy zobowiązany jest do przeprowadzenia następujących czynności w celu samodzielnego skorygowania błędnie sporządzonej przez podatnika deklaracji: uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji, co w praktyce sprowadza się do skserowania deklaracji i potwierdzenia każdej z jej stron za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu; następnie doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian.
Na doręczoną przez urząd korektę podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. W razie niewniesienia sprzeciwu korekta deklaracji wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika.
Według Artura Kłopotowskiego wprowadzona 1 września 2005 r. możliwość samodzielnego korygowania przez fiskusa (szczególnie urzędy skarbowe) deklaracji zwiększyła wachlarz możliwych do podjęcia działań zmierzających do skorygowania błędnych deklaracji.
– Stosowana ona może być np. w stosunku do podatników, którzy nie stawiają się na wezwanie, nie składają korekt czy też w przypadkach, w których istnieje uzasadniona obawa o nieuwzględnienie wszystkich uwag zawartych w wezwaniu i w związku z tym potrzebę wystosowania kolejnego wezwania. Ostatecznie, w odniesieniu do tych przykładów, samodzielne skorygowanie deklaracji przez urząd okaże się skuteczniejszym rozwiązaniem, często również tańszym i szybszym – podsumowuje Artur Kłopotowski.