Podatnik nie będzie musiał sam rozliczać podatku w rocznym zeznaniu, gdy bank ze względu na zasady zaokrąglania nie pobrał PIT od odsetek z lokaty.

Otrzymaliśmy właśnie odpowiedź Ministerstwa Finansów dotyczącą rozliczenia PIT od odsetek z lokat bankowych. Wynika z niej, że podatnik nie musi samodzielnie rozliczyć podatku z takiej lokaty, jeśli bank stosując codzienną kapitalizacje odsetek i odpowiednie zasady zaokrąglania podatków, nie pobrał podatku od takiego zysku.

Z odpowiedzi resortu wynika, że zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od uzyskanych przychodów z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, pobiera się 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy.

Dochodów (przychodów) tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali PIT. Zatem, z istoty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, że należny podatek jest płatny każdorazowo jako wykonanie powstałego zobowiązania podatkowego.

Z kolei płatnicy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) są zobowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych m.in. z tytułu przychodów z odsetek od lokat bankowych.

Obliczając i pobierając zryczałtowany podatek dochodowy płatnik jest zobligowany do stosowania zasad zaokrąglania należności podatkowych wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tymi zasadami podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom lub inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

W konsekwencji, gdy kwota obliczonego podatku od przychodu z tytułu odsetek od środków ulokowanych na lokacie bankowej jest niższa niż 50 groszy, płatnik (np. bank) - zgodnie z zasadami zaokrąglania nie jest zobowiązany do pobrania tego podatku (podatek nie występuje).

W takim przypadku art. 45 ust. 3b ustawy o PIT, zgodnie z którym w zeznaniu rocznym wykazuje się należny podatek dochodowy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika, nie ma zastosowania.Z wyjaśnienia MF wynika więc, że podatnik nie wykaże podatku z odsetek od lokat bankowych, jeśli bank podatku nie pobrał.

WAŻNE
Na lokatach anty-Belkowych podatnicy zarabiają na odsetkach i nie muszą od tego zysku płacić podatku. A wszystko dzięki odpowiedniemu naliczaniu odsetek.