Minister finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności określił sposób wykonywania kontroli przesyłek w obrocie pocztowym, uwzględniając konieczność zapewnienia możliwości sprawowania kontroli oraz sprawne wykonywanie działalności przez operatorów. Procedury te zostały zawarte w projekcie rozporządzenia ministra finansów z 27 października 2009 r.

Określono w nim czynniki oddziałujące na sposób prowadzenia kontroli, które będą stanowić o sposobie kontroli konkretnej przesyłki pocztowej, różniącym się w zależności od tego, czy przesyłki są wprowadzane na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bądź wyprowadzane z tego obszaru, czy są przemieszczane pomiędzy terytorium kraju a pozostałą częścią obszaru celnego UE, czy też przemieszczane są na terytorium kraju i zawierają wyroby akcyzowe.

Wobec przesyłek wprowadzanych i wyprowadzanych z obszaru celnego Wspólnoty kontrola wykonywana będzie na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami prawa celnego. W przypadku przemieszczania przesyłek pomiędzy terytorium kraju a pozostałą częścią obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej kontrola wykonywana będzie w celu ustalenia, czy nie zostały naruszone przepisy dotyczące zakazów lub ograniczeń pozataryfowych. W przypadku przesyłek przemieszczanych w kraju i zawierających wyroby akcyzowe kontrola wykonywana będzie w celu ustalenia, czy nie zostały naruszone przepisy stosowane do wyrobów akcyzowych.

Projekt rozporządzenia MF określa też sposób typowania do rewizji, poprzez wykorzystanie analizy ryzyka lub wyników kontroli z użyciem urządzeń technicznych lub psów służbowych. Umożliwi to wykonywanie efektywnej kontroli przy minimalizacji negatywnego jej wpływu na całość działań podejmowanych przez operatora w ramach jego usług. W toku rewizji organ Służby Celnej ustali ilość i rodzaj znajdujących się w przesyłce towarów oraz będzie mógł ustalić ich wartość. Przepisy nakładają na funkcjonariusza celnego przeprowadzającego rewizję przesyłki obowiązek dokonania stosownej adnotacji na przesyłce i przystawienia pieczęci Polska-Cło. W ten sposób chronione będą interesy operatora, który nie posiada uprawnień do kontroli przesyłek.

Ważne

Kontrole przesyłek wykonuje organ Służby Celnej w obecności pracownika operatora pocztowego