Po raz pierwszy sprawozdania finansowe za 2009 rok wszystkich jednostek, które na mocy decyzji organu zatwierdzającego stosują Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), muszą być badane przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223) takimi jednostkami są emitenci papierów wartościowych dopuszczonych, a także emitenci zamierzający ubiegać się lub ubiegający się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska, Norwegia, Liechtenstein i Islandia). Obowiązek badania tych sprawozdań wynika ze zmiany art. 64 ust. 3 ustawy o rachunkowości, która obowiązuje od 1 stycznia tego roku.