Wprowadzona od 6 czerwca do ustawy o biegłych rewidentach nowa instytucja kluczowego biegłego rewidenta przysporzyła pewnych problemów interpretacyjnych. Audytorzy mają wątpliwości, czy biegły rewident wykonujący zawód, jako osoba fizyczna działająca we własnym imieniu i na własny rachunek, może być kluczowym biegłym, jeżeli wykonuje badanie na podstawie umowy o współpracę z innym podmiotem audytorskim.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach (Dz.U. nr 77, poz. 694) za kluczowego biegłego rewidenta uważa się biegłego odpowiedzialnego za wykonanie rewizji finansowej w imieniu podmiotu audytorskiego, podpisującego opinię i raport z badania sprawozdania finansowego.

W związku z tym DGP zwrócił się do Ministerstwa Finansów o interpretację w tym zakresie.

Resort poinformował nas, że zgodnie z ustawą z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach biegły rewident wykonujący zawód na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, podejmując się czynności rewizji finansowej jako kluczowy biegły rewident, powinien zawrzeć umowę o współpracę w tym zakresie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, któremu zlecono wykonanie badania.

– W umowie zawartej między stronami powinna jednak znaleźć się klauzula o reprezentacji, zgodnie z którą kluczowy biegły rewident będzie występował w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, który przeprowadza badanie, a nie podmiotu, w ramach którego wykonuje zawód – mówi Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów.