Co do zasady VAT jest podatkiem rozliczanym miesięcznie. Oznacza to, że trzeba co miesiąc wypełniać deklaracje i składać je w urzędzie skarbowym.

Kiedy i gdzie należy złożyć formularz

Osoby, które rozliczają VAT miesięcznie, wybierają formularz VAT-7. Deklarację składa się w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym. Właściwość urzędu skarbowego dla rozliczenia VAT ustala się ze względu na miejsce wykonywania czynności. Urzędem skarbowym, do którego podatnik przesyła deklarację, będzie ten, na terenie którego podatnik dokonuje czynności objętych opodatkowaniem.

Zdarza się, że podatnik prowadzi działalność opodatkowaną VAT na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych. Nie oznacza to jednak, że podatnik musi wysyłać deklaracje do kilku urzędów skarbowych. W takie sytuacji właściwość miejscową urzędu skarbowego ustala się według miejsca zamieszkania podatnika lub jego siedziby. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej będą przesyłać deklaracje do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby. Osoby fizyczne zaś ze względu na miejsce zamieszkania. Warto o tym pamiętać, bo czasami miejsce prowadzenia działalności, dla którego właściwych jest kilka urzędów, to inne miejsce niż miejsce zamieszkania. Ponadto miejsca zamieszkania nie należy utożsamiać z miejscem zameldowania. Nie są to pojęcia tożsame i nie muszą się pokrywać. Ustawodawca posługuje się miejscem zamieszkania i adresem siedziby. Nazwę urzędu właściwego dla celów VAT w formularzu VAT-7 należy wpisać w poz. 6.

Jeżeli nie można ustalić właściwości urzędu, właściwy będzie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Ten urząd jest właściwy także dla podatników, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania lub siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce.

Rozliczenie podatku należnego

Podatek należny wykazuje się w części C formularza VAT-7. Podatnik wpisuje tam wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu, dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja. Dla przykładu, jeżeli deklaracja dotyczy rozliczenia za kwiecień w deklaracji należy wypisać wszystkie czynności opodatkowane, dla których obowiązek podatkowy powstał w kwietniu. Przypomnijmy, obowiązek podatkowy w VAT powstaje zasadniczo z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Podatnik uwzględnia korekty, które mają wpływ na rozliczenie w okresie, za który składana jest deklaracja. W tej części wykazuje się również inne czynności, m.in.:

● w poz. 20 dostawę towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnioną (art. 43 lub art. 82 ustawy),

● w poz. 21 dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy,

● w poz. 30 wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ustawy, jeżeli podatnik został zarejestrowany jako podatnik VAT UE,

● w poz. 32 wykazuje się wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.