Przeliczenie limitu

Ewa Szewczyk, księgowa z Auxilium, twierdzi, że w przypadku przejścia z rozliczeń podatkowych na księgi rachunkowe należy zwrócić uwagę na definicję przychodów z ustawy o PIT.

Do obligującego limitu przychodów, który decyduje o przejściu na księgi handlowe, wlicza się wszystkie osiągnięte przychody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

– Za przychód z działalności gospodarczej brany pod uwagę do właściwego wyliczenia granicznego progu limitu do przejścia na księgi rachunkowe uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont – przypomina nasza rozmówczyni.

Dodaje, że u dokonujących sprzedaży opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychody ze sprzedaży uważa się wszystkie przychody (które podlegały opodatkowaniu) pomniejszone o należny podatek od towarów i usług.

Z kolei Monika Cieniek, księgowa Auxilium, zwraca uwagę, że w ustawie o rachunkowości jest mowa o przychodzie netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za dany rok podatkowy.

Ekspert podkreśla, że za przychód netto ustawodawca uważa wszystkie przychody osiągnięte w danym roku obrachunkowym pomniejszone o należny VAT oraz pozostałe przychody, natomiast w ustawie o PIT jest mowa o przychodzie, za który uważa się wszystkie przychody osiągnięte za dany rok podatkowy.

– Różnicy między tymi przepisami nie należy się dopatrywać w przypadku przejścia na księgi handlowe – podkreśla Monika Cieniek.

W takiej sytuacji podatnika obowiązują przepisy ustawy o PIT, a przychody z punktu widzenia ustawy o rachunkowości w tej sytuacji są takie same. tj. takie same są przychody podatkowe oraz bilansowe. Różnicy należy się doszukiwać dopiero po przejściu na księgi handlowe.

Otwarcie ksiąg

Jolanta Kępka z ForBiznes Audyt wyjaśnia, że przejście na pełną księgowość wiąże się z koniecznością otwarcia ksiąg rachunkowych. W związku z tym spółka jest zobowiązana do sporządzenia inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów i ich wyceny zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.

Ekspert przypomina również, że prowadzenie ksiąg rachunkowych oznacza dla spółki wiele nowych obowiązków dokumentacyjnych. Zalicza się do nich opracowanie zasad (polityki) rachunkowości, w tym zakładowego planu kont, oraz sprawozdawczych, a w perspektywie, w zależności od wielkości spółki, może pojawić się obowiązek badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.