Bez zmian w zakresie opodatkowania zysków w spółkach komandytowo-akcyjnych spółki te nie mogą zadebiutować na giełdzie.
Niektóre spółki komandytowo-akcyjne (sp.k.a.) mogłyby stać się spółkami publicznymi. Prawo rynku kapitałowego umożliwia to, ale przeszkodą są przepisy podatkowe.
Forma sp.k.a. łączy w sobie elementy spółki osobowej (spółki jawnej) oraz kapitałowej (spółki akcyjnej). Jak mówi Beata Binek, starszy prawnik z Departamentu Transakcji i Prawa Spółek CMS Cameron McKenna, akcje sp.k.a. są przygotowane do wprowadzenia ich na giełdę.
Dodaje, że przepisy ustawy o ofercie publicznej, odwołując się do akcji, nie rozróżniają, czy są to akcje spółki akcyjnej czy komandytowo-akcyjnej.
– Oferta akcji sp.k.a. będzie wymagała wcześniejszego sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz jego publikacji, jak to ma miejsce w przypadku spółki akcyjnej – wyjaśnia Beata Binek.
Ludwik Sobolewski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych, mówi, że muszą być spełnione przesłanki dopuszczenia i wprowadzenia, tak jak dla akcji spółek akcyjnych, określone w regulaminie giełdy. Tak jak w przypadku spółek akcyjnych, akcje sp.k.a. powinny zostać zdematerializowane.
Głównym wyzwaniem sp.k.a. w upublicznieniu akcji, poza przepisami dotyczącymi wypłaty dywidendy (uwzględnienie w wypłatach zysku spółki oprócz akcjonariuszy także komplementariuszy), są przepisy podatkowe.Arkadiusz Michaliszyn, partner i doradca podatkowy w CMS Cameron McKenna, tłumaczy, że sp.k.a. jako spółka nieposiadająca osobowości prawnej nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Wspólnicy – akcjonariusze i komplementariusze – podlegają opodatkowaniu na bieżąco, tzn. podstawą opodatkowania są dochody osiągane przez spółkę przyporządkowane wspólnikom w stosunku do ich udziału w zysku. Podatek jest należny bez względu na to, czy zyski zostały efektywnie wypłacone wspólnikom.
Ekspert podkreśla, że jeżeli rozproszenie akcjonariuszy przekroczy określony poziom, to takie rozliczenie podatku będzie technicznie niewykonalne. Związane jest to z koniecznością odprowadzenia miesięcznych zaliczek na podatek oraz dokonania rozliczenia rocznego. Inwestor giełdowy nie zaakceptuje też zapłaty podatku od dochodów, które być może nie zostaną mu wypłacone.
W opinii ekspertów CMS Cameron McKenna zmiany przepisów powinny iść w kierunku potraktowania akcjonariuszy sp.k.a. w sposób analogiczny do akcjonariuszy spółek akcyjnych (opodatkowanie dopiero w momencie wypłaty dywidendy). Zasady opodatkowania komplementariuszy mogą pozostać niezmienione.
Zdaniem Ludwika Sobolewskiego sp.k.a. umożliwia finansowanie rozwoju przez korzystanie z instrumentów rynku kapitałowego, z zachowaniem odpowiedzialności niektórych wspólników, tak jak w spółkach osobowych. Jednak ze względu na specyfikę zarządu takimi spółkami, ich pojawienie się w obrocie byłoby dla Giełdy Papierów Wartościowych wyzwaniem, polegającym na przekazaniu właściwej informacji, tak aby inwestorzy nie utożsamiali charakteru swoich inwestycji w spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne.
Ważne
Forma spółki komandytowo-akcyjnej została wprowadzona w Polsce w 2000 roku. Obecnie jest zarejestrowanych ponad 700 takich spółek