Spółka cywilna osób fizycznych do czasu przekroczenia limitu przychodów z działalności o wartości 1,2 mln euro nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych.
Osoby fizyczne chcą założyć spółkę cywilną.
– Czy rozpoczynając działalność, spółka musi prowadzić księgi rachunkowe – pyta pan Zenon z Kielc.
Maciej Czapiewski, biegły rewident, partner HLB M2 Audyt, wyjaśnia, że spółka cywilna rozpoczynająca działalność nie jest obowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań. Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się do spółek cywilnych osób fizycznych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1,2 mln euro. Obowiązek prowadzenia ksiąg wystąpi dopiero wtedy, gdy limit ten zostanie przekroczony. Wynika to z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn zm.). Do tego czasu spółka cywilna, o ile nie korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będzie prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów zwykle jest prostsze i tańsze od prowadzenia pełnej rachunkowości. Z kolei księgi rachunkowe mogą dostarczyć przedsiębiorcy wielu informacji pomagających zarządzać prowadzoną działalnością gospodarczą, zaś sporządzanie sprawozdań finansowych może poprawiać postrzeganie przedsiębiorcy np. przez banki czy kontrahentów.
Maciej Czapiewski dodaje, że art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółki cywilne niezależnie od wysokości przychodów. Warunkiem jest zawiadomienie o tym właściwego urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku obrotowego. W przypadku gdy choć jeden wspólnik spółki cywilnej nie byłby osobą fizyczną, prowadzenie ksiąg rachunkowych staje się obowiązkowe niezależnie od wysokości osiąganych przychodów.
Ważne!
Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w danym roku wyrażony w euro przelicza się na złote według kursu średniego NBP ustalonego na dzień 30 września roku poprzedniego