Z ulgi internetowej mogą korzystać tylko małżonkowie. Ojciec i syn, którzy razem mieszkają i razem ponoszą wydatki na sieć, z ulgi nie skorzystają, w związku z tym operator dostarczający im internet nie umieści na fakturze danych syna. To stanowisko Telekomunikacji Polskiej (TP) przesłane do naszego czytelnika. Trzeba przyznać, że to interpretacja własna TP i to niezgodna z prawem.

Zdaniem Ministerstwa Finansów, jeśli ojciec i syn ponoszą wydatki na internet i ich nazwiska widnieją na fakturze za sieć, obaj mogą skorzystać z ulgi internetowej.

Warunki do ulgi

Podatnicy mogą odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu wydatki poniesione z tytułu użytkowania internetu w swoim miejscu zamieszkania do wysokości 760 zł. Jak podkreśla Anna Chiczewska, menedżer w Deloitte, warunkiem skorzystania z ulgi internetowej jest poniesienie wydatków oraz ich udokumentowanie fakturami oraz dowodami ich zapłaty przez nabywcę usługi.

– Przepisy nie określają, na kogo może zostać wystawiona faktura, w szczególności że może zostać wystawiona tylko na jednego podatnika lub małżonków – podkreśla Anna Chiczewska.

Monika Mazur, prawnik w Auxilium, dodaje, że jeżeli opłaty za internet ponosi np. ojciec i syn, musi to być stwierdzone fakturą VAT. Brak jest przepisu w ustawie o PIT, który wskazywałby na możliwość wspólnego odliczenia wydatków jedynie przez małżonków. Co więcej, Ministerstwo Finansów w piśmie z 25 lutego 2005 r. (nr PB5/MC-033-29-368/05) wyjaśniło, że jeżeli z ulgi internetowej chciałoby np. skorzystać dziecko z rodzicem, to również musi posiadać fakturę dokumentującą poniesiony wydatek.

– Jeżeli na fakturze będą dane tylko jednej osoby, tylko ona będzie mogła skorzystać z ulgi – przypomina Monika Mazur.

Cytuje również wyrok WSA w Łodzi z 19 sierpnia 2008 r. (sygn. akt I SA/Łd 127/2008), w którym sąd stwierdził, że zamieszczenie na fakturze dokumentującej wydatek danych tylko jednego z małżonków nie pozbawia prawa do skorzystania z ulgi internetowej drugiego z nich, pod warunkiem że oboje ponosili rzeczywiste koszty użytkowania sieci informatycznej.