Od 1 stycznia 2010 r. będą obowiązywały przepisy zobowiązujące określone jednostki samorządu terytorialnego do badania sprawozdania przez biegłego rewidenta. Dotyczyć to będzie tych jednostek, w których liczba mieszkańców, ustalona przez GUS na 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tys. Taki obowiązek wprowadzi art. 268 ustawy o finansach publicznych.

Wacław Nitka, biegły rewident, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów podkreśla, że przepisy ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) mają zastosowanie m.in. do gmin, powiatów i województw. Jednak do tej pory obowiązek badania sprawozdań finansowych nie dotyczył sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązek taki ma dopiero wprowadzić nowa ustawa o finansach publicznych, która właśnie czeka na podpis prezydenta.

Ekspert podkreśla również, że warunki i zasady wykonywania przez biegłego rewidenta czynności rewizji finansowej określa obecnie ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649), obowiązująca od 6 czerwca 2009 r.