Jednostki samorządu terytorialnego mają wątpliwości, które przepisy wykonawcze zastosować do tworzonych za 2010 rok sprawozdań finansowych. Czy sprawozdania powinny być zgodne z rozporządzeniem z 28 lipca 2006 r., czy zgodnie z zakresem informacyjnym zawartym w rozporządzeniu z 5 lipca 2010 r.?

Danuta Kamińska, skarbnik miasta Katowice, zwraca uwagę, że poprawne zastosowanie szczegółowych zasad rachunkowości ma w tym roku szczególne znaczenie. Ekspert podkreśla, że wynika to z faktu, że za 2010 r. sprawozdania finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w których jest powyżej 150 tys. mieszkańców, po raz pierwszy obowiązkowo poddane zostaną badaniu przez biegłych rewidentów.

Wyjaśnienia ministerstwa

Ministerstwo Finansów na stronie internetowej (www. mf.gov.pl) wskazuje w tym przypadku na par. 27 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 126, poz. 861). Zgodnie z tym przepisem do ewidencji zdarzeń w roku obrotowym 2010, z wyjątkiem zdarzeń dotyczących wykonania budżetu środków europejskich, stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że w 2010 roku regulacje określone tym rozporządzeniem mają ograniczone zastosowanie. Stosuje się je wyłącznie do ewidencji zdarzeń związanych z budżetem środków europejskich. Pozostałe zmiany obowiązywać będą od 1 stycznia 2011 r.

Ewidencja zdarzeń

Podstawowe zasady ewidencji zdarzeń w 2010 roku nie uległy zmianie. Zasadą jest, że do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego powinno zostać wprowadzone każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie.

Pozwala to uznać księgi rachunkowe za prowadzone bieżąco, gdyż pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminach obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań (w tym budżetowych) oraz dokonanie rozliczeń finansowych.

Biorąc powyższe pod uwagę – MF wyjaśnia, że jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont powinny sporządzić sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2010 według wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia ministra finansów z 28 lipca 2006 r.

Według Danuty Kamińskiej kwestia ta nasuwa jednak dalsze wątpliwości, które wymagają wyjaśnień np. przez resort finansów. Jeśli sprawozdanie należy sporządzać na starych drukach to, czy samorządy mają ustalać wynik na funduszach pomocowych czy pominąć tę pozycję bilansową. 

Ważne!

Zdarzenia zachodzące w 2010 roku dotyczące budżetu środków europejskich ewidencjonuje się na podstawie nowego rozporządzenia, które weszło w życie 31 lipca. Kierownicy jednostek musieli do 31 października dokonać zmian w rachunkowości w tym zakresie