ORZECZENIE

Od 1 lipca 2007 r. interpretacje indywidualne wydaje czterech dyrektorów izb skarbowych z upoważnienia ministra finansów. Wcześniej wnioski o interpretacje rozpatrywali naczelnicy urzędów skarbowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi rozpatrzył sprawę podatnika, który 29 czerwca nadał na poczcie wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie pisemnej interpretacji prawa podatkowego.

Wniosek ten organ podatkowy otrzymał w lipcu. Naczelnik urzędu skarbowego uznał stanowisko podatnika za błędne. Decyzję podtrzymał dyrektor izby skarbowej.

Podatnik w skardze do WSA wniósł żądanie stwierdzenia nieważności obu rozstrzygnięć, uzasadniając to rażącym naruszeniem prawa przez organy podatkowe, które wydały decyzje z pominięciem właściwości rzeczowej. Pełnomocnik podatnika wskazał, że w związku ze zmianą przepisów Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej powinien w tym wypadku rozpatrzyć organ właściwy według nowych przepisów. Istotne znaczenie miał bowiem tutaj nie dzień nadania przez podatnika wniosku na poczcie, lecz dzień jego otrzymania przez organ podatkowy, tj. 2 lipca 2007 r.

Podniesiono również, że naczelnik urzędu skarbowego powinien z urzędu przestrzegać swojej właściwości rzeczowej i po otrzymaniu wniosku o interpretację, bez zbędnej zwłoki, przekazać go do organu właściwego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił tę argumentację i stwierdził nieważność zaskarżonych rozstrzygnięć. Zdaniem sądu pod pojęciem wniesienie wniosku, którym posługuje się przepis przejściowy zawarty w nowelizacji Ordynacji podatkowej obowiązującej od 1 lipca 2007 r., nie kryje się pojęcie nadanie wniosku w placówce pocztowej. Wniesienie w tym przypadku oznacza faktyczne otrzymanie wniosku przez organ podatkowy. Taką datą w rozpatrywanej sprawie był natomiast dzień oznaczony przez organ na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki pocztowej, tj. 2 lipca 2007 r.

Sygn. akt I SA/Łd 136/08

OPINIA

MARCIN MIANOWANY

radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy

Stanowisko zaprezentowane przez WSA w Łodzi może mieć kolosalne konsekwencje dla podatników. Może się okazać, że w obrocie prawnym istnieje znaczna liczba ostatecznych decyzji organów podatkowych w sprawach, w których podatnicy wnieśli wnioski o wydanie interpretacji za pośrednictwem poczty przed 1 lipca 2007 r., a które wpłynęły po tej dacie i zostały rozpatrzone przez organ niewłaściwy. Konsekwencją, jaką niesie za sobą wyrok WSA, jest możliwość wzruszenia ostatecznych rozstrzygnięć, uznających za niewłaściwe stanowisko podatnika, wyłącznie z urzędu przez organ II instancji, jako rażąco naruszających prawo. Dla dyrektorów izb skarbowych w całej Polsce oznaczałoby to zatem konieczność weryfikacji orzeczeń wydanych w wyniku okoliczności zaprezentowanych w omawianym przypadku.