Od 22 sierpnia dopłata do urlopu z funduszu socjalnego jest zwolniona z PIT. Na zmianach nie skorzystali pracownicy małych firm, które nie tworzą funduszu. Świadczenie urlopowe w dalszym ciągu podlega opodatkowaniu w całości.
ANALIZA
Świadczenie urlopowe i tzw. wczasy pod gruszą od 22 sierpnia są w różnie opodatkowane. W wyniku nowelizacji ustawy o PIT z 17 lipca 2009 r. wczasy pod gruszą jako świadczenie finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) zwolnione są z PIT do 380 zł rocznie. Natomiast świadczenie urlopowe wypłacane przez pracodawców, którzy zatrudniają mniej niż 20 pracowników i rezygnują z tworzenia ZFŚS jest w całości opodatkowane. Wypłata z ZFŚS, aby była zwolniona z PIT, powinna mieć charakter pomocy materialnej kierowanej do pracowników, którzy samodzielnie nie byliby w stanie sfinansować sobie wypoczynku. Świadczenie urlopowe zależy natomiast od wymiaru pracy i nie jest uzależniane od sytuacji pracownika. Pracodawcy powinni zatem zweryfikować swoją politykę w zakresie zasad dofinansowania.

Świadczenie urlopowe

Dla osób zatrudnionych w małych zakładach pracy, zatrudniających mniej niż 20 osób, wprowadzone zwolnienie podatkowe nie wnosi żadnych korzyści.
– W rezultacie pracownicy są różnie traktowani pod względem podatkowym wyłącznie ze względu na fakt istnienia lub nieistnienia w ich firmach ZFŚS, mimo że cel przyznania świadczenia jest taki sam, tj. urlop pracownika – mówi Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP.

Źródło finansowania

W ocenie Krzysztofa Biernackiego, eksperta podatkowego z firmy Rödl & Partner, zmiana faworyzuje, zarówno rzeczowe, jak i finansowe świadczenia przekazywane na rzecz pracowników z ZFŚS, które są zwolnione z podatku do 380 zł.
– W płaszczyźnie funkcji i celu, jaką pełni dofinansowanie wypoczynku pracowników, brak jest uzasadnienia dla podatkowego różnicowania tego typu dopłaty bezpośredniej lub przy wykorzystaniu ZFŚS – uważa Krzysztof Biernacki.
Mimo że oba świadczenia są podobne, gdyż mają ten sam charakter oraz przeznaczenie, to jednak ustawodawca nie utożsamia ich ze sobą, bo różni je od siebie źródło finansowania.
– Finansowanie z ZFŚŚ nie powinno być jednak wyznacznikiem opodatkowania lub nie podobnych, żeby nie powiedzieć identycznych świadczeń – mówi Marlena Kucińska, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Marlena Kucińska.Działalność socjalna

Świadczenia urlopowe oraz świadczenia z ZFŚS pełnią jednak nieco inną funkcję. Wypłaty z funduszu świadczeń socjalnych powinny być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.
– Świadczenia z ZFŚS pełnią funkcję pomocy materialnej, co wynika również z definicji działalności socjalnej zawartej w odpowiednich przepisach – przypomina Bartosz Matusik, doradca podatkowy w DLA Piper.
Świadczenia urlopowe są natomiast wypłacane w wysokości określonej przez pracodawcę, która nie zależy od sytuacji i potrzeb pracownika. Jedynym warunkiem ich wypłaty jest, aby pracownik korzystał w danym roku z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
W związku z tym, w opinii eksperta, zróżnicowanie traktowania wypłat z ZFŚS oraz świadczeń urlopowych wydaje się uzasadnione.
– Świadczenia urlopowe należy traktować jako dodatkowy dochód pracownika, który może być przyznawany z daleko idącą dowolnością, natomiast wypłaty z funduszu socjalnego podlegają pewnym ograniczeniom wynikającym z ustawy o ZFŚS – argumentuje Bartosz Matusik.

Limit zwolnienia

Porównując sytuację pracowników z zakładów posiadających fundusz świadczeń socjalnych i tych, w których brak jest takiego funduszu, nie można pominąć kwestii wysokości przysługujących świadczeń.
– Kwota świadczenia urlopowego z reguły przekracza wysokość przysługującego zwolnienia podatkowego dla świadczeń z ZFŚS, więc pracownicy otrzymują wyższe świadczenia na urlop nawet po potrąceniu podatku – mówi Anna Misiak. Z kolei przy świadczeniach na urlop z ZFŚS mogą pojawić się dodatkowe warunki uzależniające jego wypłatę i wysokość od kryterium socjalnego, w konsekwencji dofinansowanie może być niższe lub pracownik w ogóle może go nie uzyskać.
– Należy pamiętać, że zwolnienie podatkowe do 380 zł odnosi się łącznie do świadczeń pieniężnych i świadczeń rzeczowych wypłacanych z funduszu, zatem może się okazać, że dofinansowanie wczasów pracownika nie mieści się już w limicie zwolnienia i podlega opodatkowaniu w całości lub w części – podkreśla Anna Misiak.
Pracodawcy, którzy zrezygnowali z tworzenia ZFŚS i dofinansowują urlop pracownikom bez względu na dodatkowe kryteria socjalne i w kwocie przewyższającej podatkowe zwolnienie, powinni zatem pozostać przy dotychczasowym sposobie wypłat.
380 zł do takiej kwoty przysługuje zwolnienie z PIT od dopłat do urlopu z ZFŚS