Od 22 sierpnia świadczenia pieniężne z funduszu socjalnego zwolnione są z PIT do 380 zł. Zwolnienie obejmie świadczenia w gotówce wypłacone od początku tego roku. Pracodawca, który potrącił już zaliczkę na podatek, powinien uwzględnić zwolnienie w PIT-11.
ANALIZA
W sierpniu wielu pracodawców wypłaca pracownikom ekwiwalent za wczasy pod gruszą. Do GP czytelnicy zwracają się z pytaniem, czy warto wstrzymać się z wypłatą świadczenia do 22 sierpnia, tj. do czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy o PIT z 17 lipca 2009 r. Objęła ona zwolnieniem do 380 zł również świadczenia pieniężne wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Paweł Sowisło, adwokat w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych, P.J. Sowislo & Tobolewski, wyjaśnia, że zwolnieniem objęto świadczenia wypłacone od 1 stycznia 2009 r., zatem pracodawcy nie muszą wstrzymywać się z wypłatą takiego świadczenia do wejścia w życie nowych przepisów. Potwierdzają to inni eksperci.
– Skoro przepisy nowelizacji wchodzą w życie z mocą wsteczną, można wypłacić świadczenie jeszcze przed 22 sierpnia, bo zwolnienie i tak będzie przysługiwało – mówi Grzegorz Maślanko, partner, radca prawny w Grant Thornton Frąckowiak. Jednak, zdaniem eksperta, pracodawca jako płatnik przed 22 sierpnia będzie zobowiązany potrącić zaliczkę na podatek od całej kwoty, a zwolnienie uwzględnić przy przekazywaniu następnych świadczeń z funduszu w tym roku bądź – przy braku takich świadczeń – dopiero w rozliczeniu rocznym.Zaliczka we wrześniu

Grzegorz Grochowina, ekspert w KPMG Doradztwo Podatkowe, jest zdania, że kwestia ewentualnego wstrzymywania wypłaty tego świadczenia przez pracodawcę może nie mieć większego znaczenia w praktyce. Wypłaty przyznawane pracownikom w sierpniu u większości pracodawców podlegałyby rozliczeniu wraz z otrzymywanym wynagrodzeniem za ten miesiąc, a więc z reguły na koniec miesiąca.
– Oznacza to, że ewentualny dochód byłby rozpatrywany już w momencie obowiązywania nowelizacji. Dotyczy to też płaconej zaliczki, która za sierpień należna jest do 21 września, czyli już po wejściu w życie noweli ustawy o PIT – tłumaczy Grzegorz Grochowina.
Nawet w przypadku pracodawców wypłacających wynagrodzenie wcześniej niż pod koniec miesiąca – a więc przed datą wejścia w życie zmiany – wpłacenie zaliczki na podatek będzie miało miejsce dopiero do 21 września.

Wypłacone świadczenia

Zmiana w ustawie o PIT ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od początku tego roku, a zatem również do świadczeń pieniężnych, od których podatek został już potrącony. Paweł Jabłonowski, szef Departamentu Podatkowego w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, stwierdza, że w tym przypadku po stronie pracowników może powstać nadpłata.
– Kwota faktycznie należnego podatku powinna zostać wyliczona z uwzględnieniem nowelizacji, a zatem bez wliczania do podstawy opodatkowania kwot wypłaconych pracownikowi w roku 2009 do wysokości 380 zł – mówi Paweł Jabłonowski. Jeżeli kwotę tę zaliczono już do składników wynagrodzenia, suma wpłaconych zaliczek przewyższy kwotę podatku, jaki jest należny z tytułu osiągniętego w 2009 roku dochodu.
– W takiej sytuacji powstanie nadpłata, co z kolei będzie stanowiło uprawnienie dla domagania się przez pracownika zwrotu stosownej części uiszczonego uprzednio w formie zaliczek podatku, w deklaracji rocznej – podpowiada Paweł Jabłonowski.

Pomniejszenie przychodu

To pracodawca zobowiązany będzie uwzględnić zmianę przepisów i rozpoznać prawidłową wartość przychodu, w momencie przygotowania dla pracownika informacji PIT-11 za rok 2009, a więc kwotę przychodu nieuwzględniającą otrzymanego świadczenia zwolnionego z podatku. Wówczas – jak podkreśla Grzegorz Grochowina – ze względu na fakt, że w ciągu roku zostały pobrane przez płatnika zaliczki w wysokości większej od należnej, przy rozliczaniu podatku rocznego (do końca kwietnia 2010 r.), u podatnika, powstanie mniejsza dopłata do rocznego podatku lub większy zwrot od fiskusa.
– Natomiast pracodawca ze swej strony nie powinien dokonywać żadnych korekt – stwierdza Grzegorz Grochowina. Podobnego zdania jest Grzegorz Maślanko.
– Jeśli zeznanie roczne składa sam pracownik, to pracodawca powinien pomniejszyć kwotę przychodu, wykazaną w informacji PIT-11 o wartość zwolnienia. Pracodawca nie ma bowiem możliwości korygowania zaliczek w trakcie roku – podsumowuje ekspert.