Czy stypendium musi zatwierdzić minister

Urząd marszałkowski województwa będzie wypłacał stypendia doktoranckie. Środki będą pochodziły głównie ze środków unijnych. Czy aby tego typu stypendia były zwolnione z podatku dochodowego muszą być zatwierdzone przez ministra?

Tak

Jeżeli minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego zatwierdzi regulamin dotyczący zasad i warunków przyznawania stypendiów doktoranckich, otrzymanych na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym przez słuchaczy studiów doktoranckich, przychód z tytułu stypendium doktoranckiego wypłacanego przez – w naszym przypadku urząd marszałkowski – w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa, będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Dla zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego źródło wypłat omawianych świadczeń pozostaje bez znaczenia.

W przypadku gdy zasady wypłaty stypendiów doktoranckich będą zatwierdzone tylko przez zarząd województwa, zwolnienie z PIT do tych stypendiów doktoranckich nie będzie miało zastosowania. Uzyskane świadczenie będzie stanowiło przychód z innych źródeł, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym według skali podatkowej. Podmiot wypłacający należność nie będzie zobowiązany do poboru zaliczki na podatek, natomiast będzie musiał sporządzić w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego informację PIT-8C i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

W sytuacji gdy zasady wypłaty stypendiów zostaną zatwierdzone przez zarząd województwa i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przychód z tytułu stypendium doktoranckiego będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jak podatkowo rozliczyć stypendia
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy stypendia sportowe są opodatkowane

- Czy stypendia dla uczniów są wolne od PIT

- Czy trzeba rozliczyć zagraniczne stypendium

- Czy od stypendium można odjąć diety

- Czy pomoc socjalna znajdzie się w PIT-8S

- Czy stypendium może być przychodem