Płatnicy stypendiów częściowo zwolnionych z PIT są zobowiązani sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium PIT-8S i przesłać ją stypendyście oraz urzędowi skarbowemu.
PIT-8S to informacja o wysokości wypłaconego uczniom lub studentom stypendium. Formularz ten wypełniają płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT. Przepis ten dotyczy zwolnienia stypendiów dla uczniów i studentów przyznawanych przez samorządy w uchwałach oraz przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, np. stowarzyszenia i fundacje, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych w internecie, środkach masowego przekazu lub wykładanych dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych. Zwolnienie przysługuje do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 380 zł.
W PIT-8S wykazuje się kwotę stypendiów wypłaconą w poszczególnych miesiącach z podziałem na kwotę wolną (do 380 zł) oraz opodatkowaną, od której płatnicy pobierali zaliczki. Gdy z informacji PIT-8S wynika, że we wszystkich miesiącach kwoty stypendiów mieściły się w zwolnieniu, podatnik nie musi się rozliczać. Z kwot nadwyżki (z każdego miesiąca ponad 380 zł) stypendysta rozlicza się w zeznaniu rocznym.