Organizacje pozarządowe wykonujące działalność pożytku publicznego oraz jednostki samorządowe, które wypłacają stypendia, są z tego tytułu płatnikami podatku. Zarówno jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo), jak i organizacje wykonujące czynności pożytku publicznego (np. fundacje, stowarzyszenia), udzielające stypendium dla uczniów i studentów w celu rocznego rozliczenia mają obowiązek sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium. Jest to formularz PIT-8S.

Płatnicy stypendiów

Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Fundacja natomiast to instytucja prawna tworzona dla realizacji celów społecznych lub gospodarczo użytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami państwa, a w szczególności w sferze ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz opieki nad zabytkami. Stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. Działalność pożytku publicznego może być także prowadzona przez: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o:

● stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,

● stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych,

● gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

– jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.