Stypendia od gminy, powiatu lub województwa oraz przyznawane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego są wolne od podatku do kwoty 380 zł miesięcznie. Nadwyżka jest opodatkowana i wykazywana w informacji PIT-8S.
Organizacje pozarządowe wykonujące działalność pożytku publicznego oraz jednostki samorządowe, które wypłacają stypendia, są z tego tytułu płatnikami podatku. Zarówno jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo), jak i organizacje wykonujące czynności pożytku publicznego (np. fundacje, stowarzyszenia), udzielające stypendium dla uczniów i studentów w celu rocznego rozliczenia mają obowiązek sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium. Jest to formularz PIT-8S.

Płatnicy stypendiów