Wypłacane przez zakład pracy dofinansowanie wczasów dla pracowników może mieć różny charakter. Różny też jest sposób ich opodatkowania. Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) finansowane są tzw. wczasy pod gruszą. Świadczenie urlopowe zobowiązany jest wypłacić pracodawca, który nie tworzy ZFŚS, ponieważ zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

– Wyjątkowo może on się z wypłaty tego świadczenia zwolnić, jeżeli poinformuje o tym pracowników do końca stycznia danego roku kalendarzowego w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy – wskazuje dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy.

Najczęściej następuje to w formie przedłożenia pracownikowi pisemnego oświadczenia o niewypłacaniu tego świadczenia.

– Świadczenia urlopowego nie wlicza się do podstawy, od której oblicza się składki na ubezpieczenie społeczne, ale tylko do wysokości wartości odpisu na ZFŚS – mówi Krzysztof Biernacki.

Świadczenie urlopowe zależy jedynie od wymiaru pracy i nie jest uzależniane od sytuacji socjalnej pracownika.

– Odmiennie świadczenie urlopowe oraz z ZFŚS traktuje ustawa o PIT – podkreśla Krzysztof Biernacki.

Nasz rozmówca tłumaczy, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) zwolnione z podatku są świadczenia otrzymywane przez pracownika z ZFŚS do 380 zł rocznie.

Dotyczy to zarówno świadczeń rzeczowych, jak również świadczeń finansowych, np. dofinansowania do wypoczynku w formie wczasów pod gruszą.

– Limitowane zwolnienie nie obejmuje świadczenia urlopowego – podkreśla Krzysztof Biernacki.

W konsekwencji obecnie świadczenie związane z dofinansowaniem do wypoczynku otrzymane z ZFŚS w ramach ustawowego limitu nie będzie podlegało opodatkowaniu, a od świadczenia urlopowego należy potrącić zaliczkę na podatek.

Stąd też – zdaniem eksperta – pracodawcy, który nie tworzy ZFŚS, w aspekcie podatkowym nie będzie opłacało się takiego świadczenia wypłacać.

Ważne!

Jeżeli pracodawca wypłaci wczasy pod gruszą w wysokości przekraczającej 380 zł, to nadwyżka jest opodatkowana