Z ponad 89 tys. skontrolowanych w 2008 roku uchwał budżetowych samorządów tylko 13,7 proc. było niezgodnych z prawem.
Jak wynika ze sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z działalności regionalnych izb obrachunkowych (RIO) i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za 2008 rok z ogólnej liczby zbadanych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych największą liczbę – 89 412 (61,8 proc.) – stanowiły uchwały w sprawie budżetu i jego zmian oraz zarządzenia zmieniające budżet.
Na 3077 uchwał w sprawie uchwalenia budżetu w 2655 (86,3 proc.) nie stwierdzono naruszenia prawa. A zatem z roku na rok samorządy coraz lepiej radzą sobie z uchwalaniem budżetów.
Jak wynika z analizy RIO, liczba uchwał budżetowych podjętych z naruszeniem prawa wynosiła np. w 1993 roku aż 60,5 proc., w 2007 roku – 15,4 proc., a w zeszłym roku – 13,7 proc. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku w treści uchwały budżetowej obligatoryjnych elementów wynikających z ustawy o finansach publicznych. A zatem jednostki ustalały inną strukturę dochodów lub wydatków budżetowych niż ta, którą nakazuje stosować ustawa, uchwalały wieloletnie programy inwestycyjne w formie niespełniającej wymogów wynikających z przepisów, nie określały lub określały w niewłaściwej wysokości limity zobowiązań z zaciąganych kredytów. Ponadto jednostki naruszały zasady równowagi budżetowej, czyli przykładowo zwiększały deficyt bez wskazania źródeł pokrycia. Samorządy uchwalały budżety, w których dane z uchwały nie zgadzały się z danymi załączników do niej. Organy stanowiące jednostki zmieniały natomiast wydatki powodujące zwiększenie deficytu bez zgody organu wykonawczego.