Od 18 lutego będą obowiązywać przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli firm audytorskich. Rozporządzenie ministra finansów z 15 stycznia 2010 r. (Dz.U. nr 16, poz. 83), które wprowadza te zasady, dotyczy zarówno kontroli przeprowadzanych przez Krajową Komisję Nadzoru, jak i Komisję Nadzoru Audytowego (nowego organu nadzoru publicznego nad rewidentami).

W pierwszej sytuacji czynności wykonywane są przez kontrolerów zatrudnionych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów lub wizytatorów będących biegłymi rewidentami. Natomiast w drugim przypadku są przeprowadzane przez określonych pracowników MF. Osoby te mogą przeprowadzić kontrolę po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia.

Kontrolowany musi zostać też przez nich pouczony. Wzór tego dokumentu stanowi załącznik do rozporządzenia. Kontrolujący jest upoważniony m.in. do wstępu do wszystkich pomieszczeń i wglądu do wszelkich dokumentów kontrolowanego.

Może też sporządzać uwierzytelnione kopie, odpisy lub wyciągi z dokumentów, zestawień i danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. Dotyczy to również danych zawartych w systemie informatycznym. Ponadto kontroler ma prawo do otrzymania ustnych lub pisemnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą.