Podatnicy, którzy sprzedają nieruchomości nabyte w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 r., mogą skorzystać z ulgi meldunkowej i unikną płacenia 19-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanego dochodu.

Ulga ma zastosowanie do zbycia mieszkań i domów nabytych w latach 2007–2008. Wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

● budynku mieszkalnego (części lub udziału),

● lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (lub udziału),

● spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (lub udziału),

● prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (lub udziału)

– jeżeli podatnik był zameldowany w tym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Aby skorzystać z tego zwolnienia, podatnik musi być zameldowany w zbywanym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Przepisy nie określają daty, od której należy liczyć okres zameldowania, nie uzależniają też zameldowania, a tym samym prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu ani też nie określają, że 12-miesięczny okres musi być nieprzerwany, lecz stanowi, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez ten okres. Skoro przepisy nie określają ani daty początkowej, od której należy liczyć bieg terminu zameldowania, ani nie wymagają, aby była zachowana jego ciągłość, to przyjąć należy, że do zwolnienia uprawnia zameldowanie w zbywalnym lokalu na pobyt stały przez okres obejmujący (co najmniej) 12 miesięcy wstecz od daty zbycia, natomiast stosunki własnościowe przypadające na okres tych 12 miesięcy pozostają bez wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia.