Podatnicy, którzy w latach 2007 – 2008 nabyli nieruchomość i teraz chcą ją sprzedać, mogą skorzystać z ulgi meldunkowej. Jakie warunki muszą spełnić?
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., wolne od podatku są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:
a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
– jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a) -d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.
Czy z ulgi tej mogą korzystać małżonkowie?
Tak. Zwolnienie to ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, co jest konsekwencją przyjętej w ustawie o PIT zasady odrębnego opodatkowania małżonków. Oznacza to, że każdy z małżonków musi spełniać warunek 12-miesięcznego okresu zameldowania, by móc skorzystać z tego zwolnienia.
Dlaczego mąż i żona muszą spełnić warunki do zastosowania zwolnienia?
Podatnikiem jest osoba fizyczna, niezależnie od tego czy jest współwłaścicielem zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego czy też wyłącznym właścicielem. Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. W konsekwencji każdy ze współwłaścicieli zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego zobowiązany jest do samodzielnego rozliczenia w zeznaniu i zapłaty podatku, od przypadającego na niego w stosunku do wielkości udziału we współwłasności, dochodu (przychodu) z odpłatnego zbycia. Zasada ta dotyczy także współwłasności małżeńskiej. Przychód ze sprzedaży rzeczy wspólnej, jako dochód ze wspólnej własności, opodatkowuje się osobno u każdego z małżonków, przyjmując, w braku dowodu przeciwnego, że ich udziały w tym dochodzie są równe. Takie uregulowanie opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów ze wspólnej własności oznacza, że obowiązek podatkowy z tytułu tego przychodu obciąża każdego z małżonków z osobna i to niezależnie od tego, że sam ten przychód jako „dochód z majątku wspólnego” stanowi nadal majątek dorobkowy małżonków.