NOWE PRAWO

Obowiązująca już nowa ustawa o biegłych rewidentach wprowadziła pojęcie jednostek zainteresowania publicznego. Do tych jednostek zalicza się m.in. spółki giełdowe, banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne itp. Przepisy nałożyły na te podmioty wiele nowych obowiązków, np. zmiana kluczowego biegłego co pięć lat czy też utworzenie komitetu audytu. Ten ostatni wymóg wynika z art. 86 ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649), która weszła w życie 6 czerwca. Komitet audytu powinien zostać utworzony do 6 grudnia tego roku.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że ustawodawca zwalnia wiele jednostek z konieczności tworzenia tego komitetu. Są to m.in. otwarte fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, fundusze inwestycyjne oraz oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych. Komitetu audytu nie muszą też tworzyć główne oddziały zakładów ubezpieczeń, banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, a także te jednostki, w których nie powołano rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. W jednostkach, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, zadania komitetu audytu może spełniać również rada nadzorcza.

Tam, gdzie utworzenie komitetu jest obowiązkowe, członkowie powinni zostać powoływani przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną spośród własnych członków.

Do głównych zadań nowego organu będzie należało monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, a także wykonywania czynności rewizji finansowej. Komitet będzie musiał też czuwać nad niezależnością biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz czynnie uczestniczyć w wyborze podmiotu audytorskiego.

SKŁAD KOMITETU AUDYTU

W skład komitetu audytu będzie wchodzić co najmniej trzech członków. Jeden z nich powinien spełniać warunki niezależności, tj.:

● nie posiadał udziałów w danej jednostce lub jednostkach powiązanych,

● w ostatnich trzech latach nie uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych jednostki i sporządzaniu jej sprawozdań finansowych,

● nie był powiązany rodzinnie z członkami zarządu lub rady nadzorczej jednostki.