Biegły rewident, wykonując czynności rewizji finansowej, jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Czynności rewizji finansowej przeprowadza biegły spełniający warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii lub raportu. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli biegły rewident:

● posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce, w której wykonuje czynności, lub w jednostce z nią powiązanej;

● jest lub był w ostatnich trzech latach m.in. przedstawicielem prawnym, członkiem organów nadzorujących, zarządzających, administrujących lub pracownikiem jednostki, w której wykonuje lub wykonywał czynności rewizji, albo jednostki z nią powiązanej;

● w ostatnich trzech latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego jednostki, w której wykonywał czynności rewizji finansowej;

● osiągnął chociażby w jednym roku, w ciągu ostatnich pięciu lat, co najmniej 40 proc. przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki, w której wykonywał czynności rewizji finansowej, lub jednostki z nią powiązanej;

● jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących, zarządzających lub administrujących jednostki, w której wykonuje czynności rewizji, albo zatrudnia do wykonywania czynności takie osoby;

● uczestniczy w podejmowaniu decyzji przez jednostkę, w której wykonuje czynności;

● z innych powodów, po przeprowadzeniu czynności zmierzających do wyeliminowania powstałych zagrożeń, nie może sporządzić bezstronnej opinii lub raportu.

dr André Helin, prezes BDO Numerica