Warunki i zasady wykonywania czynności rewizyjnych przez biegłych rewidentów reguluje ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Na co warto tu zwrócić uwagę?
Biegły rewident, wykonując czynności rewizji finansowej, jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.
Czynności rewizji finansowej przeprowadza biegły spełniający warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii lub raportu. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli biegły rewident:
● posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce, w której wykonuje czynności, lub w jednostce z nią powiązanej;
● jest lub był w ostatnich trzech latach m.in. przedstawicielem prawnym, członkiem organów nadzorujących, zarządzających, administrujących lub pracownikiem jednostki, w której wykonuje lub wykonywał czynności rewizji, albo jednostki z nią powiązanej;
● w ostatnich trzech latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego jednostki, w której wykonywał czynności rewizji finansowej;
● osiągnął chociażby w jednym roku, w ciągu ostatnich pięciu lat, co najmniej 40 proc. przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki, w której wykonywał czynności rewizji finansowej, lub jednostki z nią powiązanej;
● jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących, zarządzających lub administrujących jednostki, w której wykonuje czynności rewizji, albo zatrudnia do wykonywania czynności takie osoby;
● uczestniczy w podejmowaniu decyzji przez jednostkę, w której wykonuje czynności;
● z innych powodów, po przeprowadzeniu czynności zmierzających do wyeliminowania powstałych zagrożeń, nie może sporządzić bezstronnej opinii lub raportu.

dr André Helin, prezes BDO Numerica