Nadzór nad procesem badania sprawozdań finansowych to jedno z zadań komitetu audytu.

Grzegorz Błaszkowski, członek ACCA, właściciel Kancelarii Audytorskiej, wskazuje, że ważną kwestią jest komunikowanie się komitetu audytu z biegłym rewidentem w zakresie planu, metod i wyników jego pracy. Regularny dialog komitetu audytu z biegłym nie tylko poprawia jakość nadzoru w jednostce, ale także pozwala ograniczyć spotkania formalne do dwóch: planującego i podsumowującego badanie.

– Na spotkaniu planującym omawia się plan i strategię badania oraz uzgadnia kluczowe obszary ryzyka – twierdzi nasz rozmówca.

Z kolei spotkanie podsumowujące ma na celu przedstawienie wyników badania, tj. raportu biegłego rewidenta oraz listu do zarządu identyfikującego kwestie do poprawy m.in. w zakresie zarządzania i kontroli.

Kolejnym obszarem nadzoru komitetu audytu jest opiniowanie świadczonych usług dodatkowych na rzecz spółki przez podmiot uprawniony do badania. Wymóg ten wynika z zachowania niezależności i obiektywizmu rewidenta. Spółki wprowadzają zatem procedury akceptacyjne z przekazaniem radzie nadzorczej okresowej informacji na temat całości usług dodatkowych świadczonych przez biegłego rewidenta.