Inwestor, który zapozna się ze sprawozdaniem jednostkowym oraz skonsolidowanym, będzie mógł właściwie ocenić kondycję finansową spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej.
Już od przyszłego roku inwestorzy będą mogli wcześniej skorzystać z danych zawartych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. Przepisy ustawy o rachunkowości zakładają wprowadzenie tych samych terminów dla sporządzania i zatwierdzania raportów jednostkowych i skonsolidowanych. Zmiana ta dotyczy po raz pierwszy sprawozdań za okresy rozpoczynające się w 2009 roku.

Podejmowanie decyzji

Iwona Trocha, główny księgowy w Extor firmie świadczącej outsourcing finansowo- -księgowy przyznaje, że sprawozdania skonsolidowane są lepszą podstawą podejmowanych decyzji, ponieważ dają pełny obraz sytuacji finansowej grupy. Dotyczy to przypadków, gdy wiele firm działa poprzez kontrolowane przez siebie spółki zależne, stanowiące jedną grupę kapitałową.
– Sprawozdanie jednostkowe może przedstawiać dobrą kondycję finansową spółki, która osiąga znaczne zyski. Natomiast skonsolidowane sprawozdanie może ujawnić straty lub zadłużenia wykazane w innych spółkach, a to rzutuje na wartość całej grupy – wyjaśnia nasza rozmówczyni.
Z drugiej strony z pozoru mało atrakcyjna pod względem inwestycyjnym firma, na podstawie jednostkowego sprawozdania, może okazać się liderem silnej grupy kapitałowej, co będzie wynikało jedynie ze sprawozdania skonsolidowanego.

Analiza sprawozdań

Zapoznając się z sytuacją majątkową firmy wchodzącej w skład grupy kapitałowej na podstawie sprawozdania jednostkowego, należy zdawać sobie sprawę, że zawarte tam liczby wiążą się z obrotami zarówno wewnątrz grupy kapitałowej, jak i poza nią.
– Znając skład grupy kapitałowej i analizując informacje dodatkowe sprawozdania jednostkowego, odbiorca jest w stanie ustalić, jak przedstawiałyby się dane jednostki bez obrotów wewnątrz grupy – twierdzi Halina Pawlikowska, dyrektor merytoryczny firmy Extor.
Prawdziwy wynik, jaki generują firmy wchodzące w skład grupy kapitałowej, można znaleźć po zapoznaniu się ze sprawozdaniem skonsolidowanym. Znajdujące się tam dane są urealnione przez tzw. korekty konsolidacyjne. Halina Pawlikowska wyjaśnia, że korekty wyłączają: wzajemne należności i zobowiązania, przychody i koszty operacji gospodarczych oraz zyski lub straty powstałe w wyniku operacji dokonanych między jednostkami objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem. Wyłączenie dotyczy również dywidend naliczonych lub wypłaconych ich wspólnikom i innym jednostkom objętym tym sprawozdaniem.
Ważne!
Aby zmniejszyć ryzyko błędnej oceny, inwestorzy powinni wykorzystywać sprawozdania skonsolidowane zawierające kompletne informacje o grupie. Warto sięgnąć także do sprawozdań jednostkowych, by poznać sytuację poszczególnych spółek