Inwestor, który zapozna się ze sprawozdaniem jednostkowym oraz skonsolidowanym, będzie mógł właściwie ocenić kondycję finansową spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej.
Już od przyszłego roku inwestorzy będą mogli wcześniej skorzystać z danych zawartych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. Przepisy ustawy o rachunkowości zakładają wprowadzenie tych samych terminów dla sporządzania i zatwierdzania raportów jednostkowych i skonsolidowanych. Zmiana ta dotyczy po raz pierwszy sprawozdań za okresy rozpoczynające się w 2009 roku.

Podejmowanie decyzji