W praktyce często się zdarza, że biegły rewident badający skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej nie badał sam wszystkich jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Kto wtedy odpowiada za prawidłowość i rzetelność skonsolidowanego sprawozdania finansowego?
dr André Helin
prezes BDO Numerica
Problematykę tę reguluje nowa ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych da badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym.
Biegły rewident grupy odpowiada za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Biegły grupy powinien udokumentować wyniki własnej pracy rewizyjnej oraz przeglądu pracy wykonanej przez biegłego lub podmiot uprawniony do badania sprawozdań badający sprawozdanie finansowe istotnej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej.
Zebrana dokumentacja rewizyjna z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli pracy biegłego rewidenta grupy.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych badający sprawozdanie jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej ma obowiązek udostępnić dokumentację rewizyjną z tego badania biegłemu rewidentowi grupy.
Gdy badanie istotnej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej przeprowadza biegły rewident lub podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych z państwa trzeciego, biegły rewident grupy jest zobowiązany, na żądanie Komisji Nadzoru Audytowego, dostarczyć dokumentację rewizyjną z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta z państwa trzeciego.
W celu zapewnienia dostarczenia takiej dokumentacji biegły rewident grupy powinien posiadać tę dokumentację lub też zapewnić sobie odpowiedni i nieograniczony do niej dostęp na żądanie.
Jeśli przepisy obowiązujące w państwie trzecim lub inne przeszkody uniemożliwiają przekazanie dokumentacji rewizyjnej przez biegłego rewidenta z państwa trzeciego, dokumentacja biegłego rewidenta grupy powinna zawierać dowody, że podjął on działania w celu uzyskania dostępu do tej dokumentacji rewizyjnej, a w przypadku wystąpienia przeszkód innych niż przepisy obowiązującego prawa, dowody na ich istnienie.