Organy zatwierdzające sprawozdanie finansowe (np. zgromadzenie wspólników) powinny otrzymać roczny raport do zatwierdzenia. Spółki, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, miały bowiem czas do końca marca na jego sporządzenie. Następnie zgodnie z przepisami prawa (np. kodeksu spółek handlowych) statutem lub umową spółki sprawozdania są przekazywane do zatwierdzenia odpowiednim organom.

Tomasz Kociołek, starszy konsultant w dziale audytu PricewaterhouseCoopers, podkreśla, że przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego właściwy organ powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na kwestie formalne, np. czy sprawozdanie zostało podpisane przez wszystkich członków zarządu. Brak podpisu musi być uzasadniony na piśmie - co może świadczyć o nieprawidłowościach w sprawozdaniu.

- W przypadku jednostek zobowiązanych do poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta właściciele przed powzięciem uchwały o jego zatwierdzeniu powinni zapoznać się z treścią opinii i raportu z badania - twierdzi nasz rozmówca.

Dokumenty te stanowią cenne źródło informacji o ewentualnych istotnych odstępstwach od obowiązujących dany podmiot zasad rachunkowości. W pozostałych jednostkach, jeśli właściciele mają wątpliwości odnośnie do poprawności sprawozdania, powinni rozważyć powołanie niezależnego biegłego rewidenta celem jego weryfikacji. Wskazane jest również przedyskutowanie najistotniejszych i najbardziej podatnych na błędy pozycji (np. zasadności szacunków) sprawozdania z członkami zarządu oraz audytorem, który badał sprawozdanie.

Tomasz Kociołek przypomina o odpowiedzialności karnej i cywilnej kierownika jednostki oraz członków organów nadzorujących. Przepisy w zakresie odpowiedzialności wobec spółki (art. 4a ustawy o rachunkowości) będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za rok 2008. Trzeba pamiętać, że w przypadku zatwierdzenia nierzetelnie sporządzonego sprawozdania finansowego właściciele spółki będą mogli rozważyć dochodzenie odszkodowania od członków zarządu lub rady nadzorczej. Warunkiem będzie udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego między wadliwymi informacjami zawartymi w tym sprawozdaniu a poniesieniem przez spółkę strat finansowych.

Ważne!

Na zatwierdzenie sprawozdania spółka ma sześć miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, ostateczną datą jest 30 czerwca