Ostatnim dniem na sporządzenie sprawozdania finansowego dla spółek, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, jest 31 marca. Zgodnie z przepisami prawa bilansowego raport musi być podpisany przez kierownika jednostki (np. zarząd) oraz osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. główny księgowy). W przypadku odmowy złożenia podpisu konieczne jest pisemne uzasadnienie.

Pisemne uzasadnienie odmowy

Według Patryka Laskorzyńskiego, radcy prawnego z kancelarii DLA Piper, brak podpisu pod sprawozdaniem nie wyklucza odpowiedzialności, gdy sprawozdanie nie jest sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Artykuł 4a ustawy o rachunkowości nie dotyczy bowiem bezpośrednio kwestii podpisów pod sprawozdaniem.

- Jeżeli członkowie zarządu nie zapewnią przygotowania sprawozdania zgodnie z wymogami przewidzianymi w ustawie, mogą wobec spółki ponieść odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę - podkreśla nasz rozmówca.

Dodaje jednak, że uzasadniona odmowa niepodpisania sprawozdania finansowego może chronić przed karnoprawnymi zarzutami nierzetelnego prowadzenia dokumentacji, poświadczania nieprawdy. Taki krok może też zwolnić z obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej spółce na zasadach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.

Odpowiedzialność karna

Brak podpisu członków zarządu pod sprawozdaniem stawia spółkę w złym świetle.

Jednak Zuzanna Rosner, prawnik w kancelarii DLA Piper, zwraca uwagę na konsekwencje podpisania wadliwego sprawozdania. Takie działanie może skutkować konsekwencjami z art. 77 ustawy o rachunkowości. Przepis ten przewiduje grzywnę i karę pozbawienia wolności do lat dwóch lub obie te kary łącznie dla osób, które dopuściły do sporządzenia nieprawidłowego sprawozdania.

Ekspert wskazuje, że członkowie zarządu są też narażeni na kary za nierzetelne prowadzenie dokumentacji, poświadczenie nieprawdy czy obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej spółce na zasadach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.

Ważne!

Po raz pierwszy za sprawozdanie finansowe za 2008 rok będzie odpowiadał kierownik jednostki (np. zarząd) oraz organy nadzorcze (np. rada nadzorcza). Jest to odpowiedzialność zarówno karna, jak i cywilna (odszkodowawcza)