Ulga odsetkowa zniknęła z końcem 2006 roku. Kto nabył do niej prawo korzysta z odliczania. Odliczać może również podatnik, który nabył do niej prawo, ale nie korzystał z uwagi na uzyskanie kredytu refinansowego lub konsolidacyjnego.

Ulga odsetkowa zniknęła już z ustawy o PIT i podatnicy, którzy wzięli kredyt w 2007 lub 2008 roku nie mogą dokonywać odliczenia. Z takiego odliczenia mogą jednak korzystać osoby, które uzyskały kredyt do końca 2006 roku.

Od podstawy obliczenia podatku odliczają one faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Dotyczy to jednak tylko nowych mieszkań, domów oraz wydatków na budowę domu mieszkalnego, nadbudowę oraz wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku.

W niektórych przypadkach podatnicy mogą odliczać ulgę nawet, jeśli pomimo zakończenia inwestycji nie rozpoczęli odliczania w zeznaniach za 2002-2007 rok lub utracili prawo do takiego odliczenia. Mogą rozpocząć odliczanie podatnicy, którzy wzięli kredyty konsolidacyjne i refinansowe, którymi zastąpili kredyt na mieszkanie uzyskany do końca 2006 roku. Odliczają oni odsetki do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 r.

We wcześniejszych latach w takiej sytuacji organy podatkowe twierdziły, że podatnik, który kredyt mieszkaniowy wzięty do końca 2006 roku zamienia na inny kredyt mieszkaniowy w latach następnych to traci prawo do odliczenia.

Prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek przysługuje więc od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego oraz od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kolejnego kredytu (pożyczki) (tzw. kredyt refinansowy). Podobnie jest, gdy kredyt (pożyczka) mieszkaniowy stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych, niż mieszkaniowe, zobowiązań kredytowych (pożyczkowych). W takim przypadku odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego (tzw. kredyt konsolidacyjny). Dodatkowo trzeba wiedzieć, że takie kredyty refinansowe i konsolidacyjne mogły być też uzyskane w innym niż Polska kraju z obszaru unijnego i krajów stowarzyszonych. Przepisy stosuje się do kredytu (pożyczki) zaciągniętego w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Przy kredytach refinansowych i konsolidacyjnych zostały nieznacznie zmodyfikowane zasady odliczania odsetek zapłaconych w latach 2002-2007 z uwagi na wsteczne wprowadzenie tej ulgi dla tego typu kredytów.

Odsetki od wspomnianych kredytów (pożyczek), zapłacone w latach 2002-2007 w związku z inwestycją zakończoną przed 1 stycznia 2008 r., podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu) uzyskanego w roku 2008 lub 2009.

Jeszcze jedna ważna sprawa, która ma wpływ na poprawne rozliczenie ulgi odsetkowej. Ustalenie limitu odliczenia.
Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji.

Dla kredytów refinansowych i konsolidacyjnych limit odliczenia ustalany jest na rok zakończenia inwestycji, czyli tak jak dla kredytów pierwotnie zaciągniętych. Trzeba też pamiętać, że od zakończonej w 2007 roku inwestycji pomimo odliczenia odsetek od dochodu z 2008 i 2009 roku limit, który przysługuje będzie określony z lat 2002-2007, czyli mniejszy, bo wynosi on 189 000 zł. Limit z 2008 roku wynosi - 212 870 zł (rok zakończenia inwestycji), a z 2009 - 243 460 zł (rok zakończenia inwestycji).