Podatnik, który złożył korektę zeznania rocznego PIT, w której zrezygnował z ulgi odsetkowej, mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku przy zbyciu nieruchomości.
ORZECZENIE
Z wczorajszego wyroku WSA w Warszawie wynika, że podatnik, który chciał skorzystać ze zwolnienia od podatku od przychodów uzyskanych ze sprzedaży mieszkania, a korzystał wcześniej z ulgi odsetkowej, musiał oddać ulgę wraz z odsetkami.
W latach 2005–2006 skarżący odliczał od podstawy opodatkowania odsetki od kredytu, który zaciągnął na zakup mieszkania. Następnie sprzedał mieszkanie i w marcu 2008 r. kupił dom, na który zaciągnął drugi kredyt. Za środki ze sprzedaży mieszkania spłacił pierwszy kredyt oraz część drugiego. Pod koniec kwietnia 2008 r. złożył korekty zeznań rocznych PIT za lata 2005-2006, w których zrezygnował z ulgi odsetkowej oraz zapłacił należne odsetki. Chciał bowiem skorzystać ze zwolnienia podatkowego, zgodnie z którym wolne od podatku są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, o ile podatnik w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży przeznaczył środki uzyskane ze sprzedaży m.in. na spłatę kredytu i pożyczki. Takie rozwiązanie było dla niego korzystniejsze. Artykuł 32 ust. 2a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm., w brzmieniu do 31 grudnia 2006 r.) określał jednak, że podatnik, który chce skorzystać ze zwolnienia, nie może również korzystać z ulgi odsetkowej. Podatnik ulgę więc zwrócił. Sąd orzekł, że w takiej sytuacji mógł skorzystać ze zwolnienia.
Sygn. akt III SA/Wa 566/09, nieprawomocny