1. Sprzedaż mieszkań kupionych przed i po 1 stycznia 2007 r.

Sposób rozliczeń podatkowych oraz wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych przy sprzedaży nieruchomości zależą od daty nabycia mieszkania lub domu. Graniczną datą jest 1 stycznia 2007 r. Od tego dnia zmieniły się zasady opodatkowania transakcji związanych z obrotem nieruchomościami. 

Decyduje data zakupu nieruchomości

Zakres opodatkowania obrotu nieruchomościami

Wydatki na nieruchomość pomniejszą przychód

Transakcję sprzedaży wykazuje się w zeznaniu

2. Kto i kiedy nie zapłaci podatku

Sprzedając mieszkanie lub dom, nie zawsze wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Po spełnieniu pewnych warunków podatnik może bowiem skorzystać z ulg podatkowych.

Rodzaj zastosowanej ulgi zależy od momentu nabycia domu

Ważny jest okres od nabycia do sprzedaży

Sprzedaż mieszkania otrzymanego z darowizny lub spadku

Przekazanie pieniędzy na inny cel mieszkaniowy

3. Jak korzystać z ulgi meldunkowej

Podatnik, który nabył nieruchomość po 1 stycznia 2007 r., ale był w niej zameldowany przynajmniej przez 12 miesięcy, przy sprzedaży tej nieruchomości będzie zwolniony z PIT.

O zastosowaniu zwolnienia decyduje okres zameldowania

4. Zwrot VAT na materiały budowlane

Podatnik realizujący inwestycję mieszkaniową systemem gospodarczym, który nabył po 30 kwietnia 2004 r. materiały budowlane, może odzyskać część tych wydatków.

Warunki uzyskania zwrotu części wydatków

Kwota zwrotu podatku jest limitowana

Zwrot VAT dokonywany jest na wniosek

5. Jaki podatek od nieruchomości

Właściciele działek, mieszkań i domów są podatnikami podatku od nieruchomości. W związku
z nabyciem nieruchomości muszą złożyć informację do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Posiadacz lub właściciel nieruchomości jest podatnikiem

Małżeństwo i współwłaściciele działki

Obowiązki związane z zapłatą podatku

Płaci właściciel, a nie wspólnota mieszkaniowa

6. VAT w obrocie nieruchomościami 

Sprzedaż nieruchomości nie jest obojętna dla obrotu ustalanego dla celów VAT. W zależności od osoby sprzedającej i momentu zakupu obrót może być opodatkowany VAT, zwolniony lub niepodlegający temu podatkowi.

Opodatkowanie nieruchomości

Opodatkowanie VAT nieruchomości gruntowych

Zwolnienie z podatku dla budynków używanych

Obniżona stawka stosowana w budownictwie społecznym

Przekształcenie mieszkania spółdzielczego

Naliczanie VAT od użytkowania wieczystego

Podstawa opodatkowania od sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej majątek prywatny

7. Jakie czynności podlegają PCC

Z kupnem nieruchomości wiąże się konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten zapłacimy także od ustanowienia hipoteki pod mieszkanie.

PCC od umów sprzedaży i hipoteki nieruchomości

Przekształcenie spółdzielczego prawa w odrębną własność

Przy sprzedaży istotna jest wartość rynkowa nieruchomości

Od ustanowienia hipoteki mieszkania podatnik zapłaci PCC

8. Opłaty za użytkowanie wieczyste

Użytkownik w okresie trwania użytkowania wieczystego uiszcza opłaty roczne, których wysokość może ulec zmianie. Natomiast za oddanie mu nieruchomości w użytkowanie odprowadza tzw. pierwszą opłatę. 

Jak oblicza się pierwszą opłatę i opłaty roczne

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej

9. Użytkowanie wieczyste

Grunty, które stanowią własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego albo związków tych jednostek, mogą zostać oddane w użytkowanie wieczyste.

Jak zawrzeć umowę z użytkownikiem wieczystym