JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Gmina zamierza złożyć wniosek na realizację projektu inwestycyjnego Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji. Projekt zakłada budowę kanalizacji sanitarnej w kilku miejscowościach z terenu gminy i jest planowany do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W kosztach inwestycji gmina ujmie podatek od towarów i usług w całości jako koszt kwalifikowany i wykaże go do objęcia refundacją. Po zrealizowaniu inwestycji gmina nie będzie operatorem kanalizacji i nie będzie pobierać opłat od użytkowników, gdyż inwestycja zostanie przekazana nieodpłatnie do eksploatacji do Zakładu Usług Komunalnych. Zakład ten jest odrębnym podatnikiem i to on będzie pobierał opłaty od użytkowników. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT z tytułu czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych dotyczących wieczystego użytkowania, dzierżawy i sprzedaży działek. Czynności wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych nie są związane w żaden sposób z projektowaną inwestycją. Czy gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT od zakupów związanych z realizacją tej inwestycji lub ubiegania się o zwrot tego podatku?

ODPOWIEDŹ IZBY

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W przedmiotowej sprawie związek ze sprzedażą opodatkowaną nie istnieje. Tym samym nie jest spełniony warunek dający gminie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z wymienionymi we wniosku inwestycjami.

W konsekwencji, przedmiotowa inwestycja po zrealizowaniu nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi i gmina nie będzie mogła odliczyć sobie VAT, ponieważ zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem podatek ten przy ubieganiu się o dofinansowanie z PROW będzie kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 maja 2008 r. (nr IP-PP2-443-374/08-3/SAP).