Czy między danymi w zakresie dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej w sprawozdaniu Rb-27ZZ (kolumna 9) a danymi w sprawozdaniu Rb-27S w par. 2360 musi być spójność? Czy mogą być pewne różnice?
Rb-27S to sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego. Zaś Rb-27ZZ to sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.