Córka, która dostała od matki prawo użytkowania wieczystego gruntu z budynkami, a następnie je wydzierżawiła, działa jako podatnik VAT. Nie zapłaci natomiast podatku, gdy prawo to zwróci, ponieważ przy nabyciu nie mogła dokonać odliczenia – wyjaśnił WSA w Szczecinie.

Zobacz też: Komplet PODATKI 2021

Chodziło o kobietę, która dostała w darowiźnie od matki prawo użytkowania wieczystego działki wraz z budynkami: dwiema halami, warsztatem, magazynem, budynkiem administracyjno-biurowym i innymi. Po otrzymaniu darowizny wydzierżawiła te nieruchomości matce, która nadal, tak jak dotychczas, prowadzi działalność gospodarczą (produkuje opakowania drewniane).
Matka tłumaczyła, że przekazała nieruchomości córce z powodu pogarszającego się stanu zdrowia. Nie wykluczała nawet sprzedaży przedsiębiorstwa. Plany zmieniła, gdy później jej stan zdrowia się polepszył. Postanowiła kontynuować dotychczasową działalność.
Obie planowały, że docelowo córka odda otrzymane w darowiźnie nieruchomości, czyli de facto podaruje je z powrotem matce.
Spór z fiskusem sprowadzał się do tego, czy taka transakcja będzie opodatkowana VAT.
Córka uważała, że nie, bo – jak tłumaczyła – nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, więc zawarcie przez nią umowy darowizny nie podlega VAT. Wskazywała, że o obowiązku opodatkowania darowizny można mówić, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:
  • nieodpłatne przekazanie towarów następuje na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością, a
  • podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia lub wytworzenia tych towarów.
Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że kobieta, dzierżawiąc nieruchomości matce, działa jak podatnik VAT. Wyjaśnił, że poza VAT jest dostawa majątku osobistego, który nie został nabyty ani nie był wykorzystany w trakcie jego posiadania w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednak każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy VAT, jest podatnikiem VAT. – Zatem wykorzystywanie majątku prywatnego stanowi również działalność gospodarczą, jeżeli jest dokonywane w sposób ciągły dla celów zarobkowych – stwierdził dyrektor KIS.
Wskazał, że podatniczka (córka) wydzierżawia otrzymane od matki nieruchomości w sposób ciągły, dla celów zarobkowych, uzyskując z tego tytułu stały przychód. Taka dzierżawa podlega więc VAT.
Organ zgodził się z natomiast co do tego, że gdy córka przekaże nieruchomości z powrotem matce, to nie zapłaci VAT od tej darowizny. Nie będzie to transakcja opodatkowana na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy VAT, bo przy nabyciu nie przysługiwało córce prawo do odliczenia VAT.
Z taką wykładnią zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Wyjaśnił, że dzierżawa podlega opodatkowaniu VAT. Natomiast podatniczki (córki) nie można uznać za osobę jedynie wykonującą prawo własności (zarządzającą) majątkiem prywatnym (osobistym) w celu wykorzystania go na potrzeby prywatne. Sporna nieruchomość służy bowiem cały czas do prowadzenia działalności gospodarczej. Córka działa więc w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.
Sąd wyjaśnił, że wykładnia mogłaby być inna, gdyby córka wykorzystywała nabyty majątek prywatny do celów osobistych, a więc nie w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Wyrok jest nieprawomocny.
Ważne Poza VAT jest dostawa majątku osobistego, który nie został nabyty ani nie był wykorzystany w trakcie jego posiadania w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą

orzecznictwo

Wyrok WSA w Szczecinie z 14 października 2020 r., sygn. akt I SA/Sz 510/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia