Przedsiębiorcy handlujący z podmiotami powiązanymi nie będą musieli już składać oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.
DGP
Dostaną też więcej czasu na przedstawienie dokumentacji, gdy zażąda jej urzędnik fiskusa. Będzie na to 14 dni, a nie jak obecnie siedem dni. Ponadto w niektórych przypadkach nie trzeba będzie już w ogóle sporządzać dokumentacji cen transferowych. Chodzi o małe pożyczki i o refaktury. Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej chce też zlikwidować jeden z warunków do korygowania transakcji z podmiotami powiązanymi.
O założeniach tych zmian poinformował w ubiegłym tygodniu wiceminister finansów Jan Sarnowski. Podkreślił, że jest to efekt prac Forum Cen Transferowych, które skupia zarówno ekspertów, jak i przedstawicieli administracji skarbowej.
Wiceminister poinformował, że projekt nowelizacji, który wprowadziłby te ułatwienia, może zostać opublikowany w I kw. 2021 r.

Bez oświadczenia

Skąd pomysł na likwidację obowiązku składania urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych? Ministerstwo wyszło z założenia, że wystarczy składanie przez podatników informacji o cenach transferowych (TPR).
Obecnie podmioty powiązane powinny co do zasady składać oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Wynika to z art. 11m ustawy o CIT i art. 23y ustawy o PIT.
Z uwagi jednak na epidemię koronawirusa termin ten został wydłużony o trzy miesiące. Dla większości podmiotów powiązanych będzie to więc 31 grudnia 2020 r. Zmianę wprowadzono tarczą antykryzysową 4.0 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).
Składanie oświadczenia wiąże się często z wieloma problemami praktycznymi. Przepisy nakazują bowiem nie tylko wysłanie go drogą elektroniczną, lecz także podpisanie przez każdą z osób uprawnionych do reprezentacji spółki, jeśli spełniają one kryteria „kierownika jednostki” w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Nie wyręczy ich w tym pełnomocnik.
Po zmianach problem ten by znikł.

Łatwiejsza dokumentacja

Kolejna nowość to wydłużenie czasu na przedstawienie lokalnej dokumentacji cen transferowych, gdy zażąda tego urzędnik fiskusa. Obecnie podatnik ma na to zaledwie siedem dni (zgodnie z art. 11s ustawy o CIT i art. 23ze ustawy o PIT).
Jeżeli więc zrealizował transakcje kontrolowane z podmiotem powiązanym i ich nie udokumentował, to ma tylko tydzień na sporządzenie i przedstawienie fiskusowi lokalnej dokumentacji cen transferowych. Po zmianach będzie na to 14 dni.
Jeżeli transakcja okaże się refakturą bądź niewielką pożyczką na rzecz podmiotu powiązanego, to w ogóle nie trzeba będzie sporządzać dokumentacji cen transferowych.

…i korekty cen transferowych

Nowością będzie również likwidacja jednego z warunków korygowania cen transferowych. Obecnie, zgodnie z art. 11e ustawy o CIT (i art. 23q ustawy o PIT) podatnik może dokonać korekty cen transferowych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
  • transakcje kontrolowane muszą być przeprowadzone na takich warunkach, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane;
  • nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, w związku z czym wymagana jest korekta,
  • w momencie dokonania korekty podatnik ma oświadczenie powiązanego kontrahenta, że skorygował on ceny transferowe w tej samej wysokości,
  • podmiot powiązany ma rezydencję w Polsce lub w kraju, z którym nasz kraj podpisał umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania bądź istnieje inna podstawa do wymiany z nim informacji podatkowych,
  • podatnik potwierdzi korektę cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym.
MF chce zlikwidować ten ostatni warunek, pozostałe cztery nadal by obowiązywały.
OPINIA

Zmiany idą w dobrym kierunku, przydałoby się więcej

Aleksy Miarkowski, doradca podatkowy i partner w SSW Pragmatic Solutions
Na duży plus zasługuje połączenie oświadczenia o cenach transferowych z informacją TPR, co niewątpliwie zmniejszy obowiązki administracyjne u podatników. Zamiast składać dwa osobne dokumenty, w różnych formach i do różnych organów, będą mogli skoncentrować się na prawidłowym przygotowaniu informacji TPR. Cieszy także to, że MF korzysta z dorobku Forum Cen Transferowych i rozważa wprowadzenie zwolnienia dokumentacyjnego w odniesieniu do refaktur.
Warto, aby w pakiecie uproszczeń jak najszybciej znalazły się także konkretne rozwiązania w związku z obecną sytuacją kryzysową, wywołaną pandemią COVID-19. Możliwe są tu zarówno uproszczenia legislacyjne, jak i przede wszystkim wiążące objaśnienia, które dawałyby pewność podatnikom, jak dopasować wyniki podatkowe wynikające z rozliczeń wewnątrzgrupowych do zmieniającego się otoczenia gospodarczego.